สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> ข่าวประชาสัมพันธ์ 2550
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระดมกูรู ทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมทางการเงิน

วันที่ 24 ม.ค. 2550
นายเรืองชัย บุญญานันต์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะเป็นศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตระหนักถึงประโยชน์ของการมีเครื่องมือในการเตือนภัยเพื่อเฝ้าระวังทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สามารถเผ้าระวังและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอสู่การสร้างความมั่นคง ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 โดยได้ประยุกต์ใช้ CAMELS ANALYSIS วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินและในปี 2549 ได้พัฒนากระบวนการเทียบเคียงทางการเงินภายในกลุ่ม (Peer Group) และในปี 2550 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนากระบวนการเทียบเคียงทางการเงินที่เป็นค่ามาตรฐาน (อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิน) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรขึ้น เพื่อชี้วัดการบริหารจัดการทางการเงินว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความมั่นคง ความเข้มแข็งทางการเงินอย่างยั่งยืน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมทางการเงิน เรื่อง " ระบบวิเคราะห์และวัดผลทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร " ในวันที่ 18 มกราคม 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการสัมมนาครั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมคิด ได้แก่ นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทไทยเรตติ้งแอนอินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ นักสหกรณ์แห่งชาติ นายวิเชียร สุขสร้อย หัวหน้างานฝ่ายโครงการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ นายณัฐพล เชาวลิตชีวิน และนายกอบชัย ฉิมกุล ที่ปรึกษานวัตกรรมทางการเงิน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยังกล่าวต่อไปอีกว่า การจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ นั้น จะต้องมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แสวงหากลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมกับตนเอง องค์กรต่างๆ จึงแสวงหาเครื่องมือและความรู้ใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพื่อยกระดับให้องค์กรสามารถปรับเข้าหาการแข่งขันได้ ซึ่งในศาสตร์ของการจัดการถือว่ากระบวนการอ้างอิงเพื่อเทียบเคียง (Benchmarking Process) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์