กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ >> โครงการพระราชดำริ >> โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสัมมนา เรื่อง "การนำหลักเกณฑ์เศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ์ชาวบ้านมาปรับใช้ในการพัฒนาการเกษตร” ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนจาก 40 ศูนย์เรียนรู้ในภาคต่างๆ เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ทำให้แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนของ "ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” ที่ขับเคลื่อนโดยเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านประสบความสำเร็จ
 
หลักเกณฑ์ที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงจากศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
 1. มีความเชื่อในแนวคิดการพึ่งตนเอง
 2. มีความเข้าใจคำว่า "บูรณาการ” โดยไม่ยึดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสรณะ สามารถเลือกเรื่องที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จ เป็นการขับเคลื่อนไปให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
 3. เคารพในภูมิปัญญา โดยเคารพว่าภูมิปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่เชื่อว่า สิ่งที่ตนเองคิดนั้นถูกต้อง เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านศูzนย์เรียนรู้จึงมีความสำคัญ
 4. เคารพในระบบนิเวศ เข้าใจความสมบูรณ์และให้คุณค่ากับความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ
 5. มีความเข้าใจแก่นของ "สังคมมีสุข” และให้ความสำคัญกับครอบครัวและชุมชน
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของเกษตรกร 
 1. เกษตรกรต้องสมัครใจในการประกอบอาชีพการเกษตร
 2. ต้องรู้จักตนเองและรู้ศักยภาพตนเอง
 3. มีความรู้ สามารถจัดการองค์ความรู้ ทดลอง ทดสอบ รวมถึงการหาวิทยากรที่เหมาะสม
 4. รู้จักออม ประหยัด
 5. มีกัลยาณมิตร เพื่อสร้างเครือข่าย รวมพลังกัน
 6. มีคุณธรรม จริยธรรม
 7. มีความขยัน และอดทน
วิธีการทำงานที่ได้ผล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปสนับสนุน การปฏิบัติงานของปราชญ์ชาวบ้าน เช่นตามความต้องการในแผนแม่บทชุมชน มากกว่าจะเป็นตัวหลักในการพัฒนาเหมือนที่ผ่านมาในอดีต
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์