สำรองข้อมูล (ไม่ใช้งาน 16ตค58) >> โครงสร้าง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Share
คลิกเว็บกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้
ภารกิจ
- ดำเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- วางและพัฒนาระบบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
- ให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรมีการจัดทำบัญชี
- กำกับ ดูแล การสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
- จัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นพื้นฐาน ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให ้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผู้บริหาร
นายจักรี สุจริตธรรม

ติดต่อสอบถาม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2628 5240 - 59 ต่อ 2108 เว็บไซต์ http://www.cad.go.th/
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์