มติคณะรัฐมนตรีด้านการเกษตร
รายงานผลการดำเนินโครงการผลไม้ไทยคุณภาพสู่การแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16

วันที่ 4 ม.ค. 2554 Share
กระทรวงเกษตร
             คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการผล
ไม้ไทยคุณภาพสู่การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้
             ๑. ดำเนินการคัดเลือกสวนที่มีมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
พื ช (Good  Agriculture  Practices  :  GAP)  และเข้าร่วมโครงการผลิตผลไม้คุณภาพสู่การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
ครั้งที่ ๑๖ ซึ่งจัดขึ้น ณ นครกวางโจย  มณฑลกวางตุ้ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวัน ๑๒ – ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ รวมจำนวน ๑๑ สวน เพื่อผลิตผลไม้จำนวน ๑๐ ชนิด ปริมาณ ๕ ตัน  ประกอบด้วย ทุเรียน  ลำไย  มะม่วงน้ำ
ดอกไม้ มังคุด ส้มโอ มะพร้าวอ่อน กล้วยไข่ ชมพู่ ฝรั่ง และมะขามหวาน
             ๒. นำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพของการนำเข้าผลไม้ (China Entry-Exit Inspection
and Quarantine : CIQ) มณฑลกวางตุ้ง  เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสวนไม้ผลคุณภาพตามมาตรฐาน
GAP ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สระแก้ว และโรงคัดบรรจุผลไม้ที่ตลาดไทย จังหวัดปทุมธานี
             ๓. จัดพิธีส่งมอบผลไม้ไทยคุณภาพเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์   ครั้งที่  ๑๖   โดยมีนายก
รัฐมนตรีเป็นผู้ส่งมอบผลไม้ไทยอย่างเป็นทางการให้กับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
             ๔. ดำเนินการตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลไม้   และได้จัดส่งทางอากาศไปให้กับคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๑๖ ณ นครกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในการส่งครั้งนี้ได้
มีการส่งข้าวหอมมะลิไทยไปด้วยอีก  จำนวน  ๓  ตัน   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับข้าว
หอมมะลิไทยเพิ่มขึ้นด้วย
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์