ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรฯ เร่ง 3 มาตรการลดต้นทุนปุ๋ยดึงเกษตรกรหันใช้ปุ๋ยอินทรีย์-ปุ๋ยพืชสดทดแทน หลังตัวเลขใช้ปุ๋ยเคมีแต่ละปียังพุ่ง

วันที่ 2 ก.พ. 2554 Share
                 นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาปุ๋ยเคมีที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ดำเนินการเร่งรัดการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ย เนื่องจากปัจจุบันพบว่าประเทศไทยต้องนำเข้าปุ๋ยเคมี ทั้งในรูปที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต และปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป ให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้ในการผลิตของเกษตรกร โดยพบว่าในปี 2553 มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีประมาณ 5.3 ล้านตัน และจากประมาณการปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2554 จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.5 ล้านตัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและรายได้ของเกษตรกร
                 ดังนั้น ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ได้มีการหารือในเรื่องดังกล่าวและถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการในการลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตโดยกำหนดไว้ 3 มาตรการ คือ 1.มาตรการถ่ายทอดความรู้เรื่องปุ๋ยให้กับเกษตรกร สนับสนุนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับพื้นที่และพืชเศรษฐกิจต่างๆ โดยการฝึกอบรม สาธิต ร่วมกับพืชนำร่อง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ที่จะมีการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้มีการขยายผลองค์ความรู้ไปปฏิบัติในพื้นที่ของเกษตรกรให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น 2.มาตรการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งจะเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ โดยเฉพาะกับพืชตระกูลถั่วรวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไปสู่การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยพืชสดในชุมชน และ 3.มาตรการให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยแก่กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในการจัดหาปุ๋ย ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการ "โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรแก่สถาบันเกษตรกร” โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในบางส่วนแล้ว พร้อมทั้งจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินเพื่อให้ครอบคลุมเกษตรกรมากขึ้น
                    ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการดินและปุ๋ยที่ได้เกิดขึ้นตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมจัดทำรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับดินและปุ๋ย ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และสารบำรุงดินอื่นๆให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศชาติมากที่สุด ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ ยังได้พิจารณาทบทวนองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการดินและปุ๋ย โดยได้ให้เพิ่มเติมองค์ประกอบของอนุกรรมการ ได้แก่ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นเลขานุการ และมีผู้แทนกรมวิชาการและกรมพัฒนาที่ดินร่วมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการเกษตรพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้
                                                                            .......................................
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์