ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงเกษตรฯ ปั้นนักบริหารระดับกลาง มุ่งแนวคิด ‘การบริการที่เป็นเลิศ’ และ ‘การบริหารการเปลี่ยนแปลง’

วันที่ 7 มี.ค. 2554 Share
         กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันเกษตราธิการ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 49 ในวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยมีนายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 110 คน
         นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 49 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง มีความสามารถถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่จะสามารถเป็นผู้นำบริหารการเปลี่ยนแปลง และบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เพิ่ม พูนทักษะในการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงานและองค์การได้ มีความเข้าใจกระบวนการสร้างเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร (Partner) เพื่อเพิ่มพลังการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมและจริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
         นายเฉลิมพร กล่าวว่า การฝึกอบรมนับว่าเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ จะมีการปฐมนิเทศ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความคุ้นเคย ซึ่งจะส่งผลต่อการประสานงานปฏิบัติราชการในแนวบูรณาการระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสมรรถนะการเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่ดีต่อผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาการด้วย
         การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้มีภาวะผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการบริหารอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ผู้บริหารระดับนโยบาย สามารถขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใหม่ในหน่วยงานได้อย่างจริงจัง สามารถยกระดับองค์การให้มีขีดสมรรถนะด้านการจัดการสูง เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารจัดการ โดยมีแนวคิดพื้นฐานเรื่อง "การบริการที่เป็นเลิศ” และ "การบริหารการเปลี่ยนแปลง” เพื่อให้การบริหารราชการมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถนำประเทศให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
         ทั้งนี้ ในงบประมาณปี 2554 สถาบันเกษตราธิการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดฝึกฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหาร การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 รุ่น ซึ่งรุ่นแรก คือรุ่นที่ 48 ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 49 จะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 7 เมษายน 2554 โดยความร่วมมือของ สถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์