มติคณะรัฐมนตรีด้านการเกษตร
รายงานผลการประชุมระหว่าง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้แทนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์

Share
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับผู้แทนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ สรุปผลการหารือได้ดังนี้
๑. การหารือกับผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตร เกี่ยวกับกลไกการให้เงินช่วยเหลือภาคการเกษตร ภายใต้นโยบายเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy : CAP) โดยสรุปคือ สหภาพยุโรปได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการให้เงินอุดหนุนจากรายสินค้าในอดีต มาเป็นรูปแบบการให้เงินอุดหนุนตามจำนวนพื้นที่การเกษตร ในรูปแบบการจ่ายตรงให้เกษตรกร ซึ่งรูปแบบนี้สามารถกระทำได้ภายใต้ WTO เนื่องจากไม่เป็นการให้เงินอุดหนุนที่มีกลไกบิดเบือนราคาสินค้า โดยรายละเอียดของการให้เงินอุดหนุนได้แบ่งนโยบายเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ การจ่ายเงินโดยตรง และรูปแบบการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท (Rural Development) การจ่ายเงินในส่วนที่สองนี้เป็นการจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมจากการจ่ายในส่วนแรก ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำตารางการให้เงินอุดหนุนตามพื้นที่ต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ โดยเกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยไม่เท่ากัน แต่เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๒๗๐-๗๐๐ ยูโรต่อ เฮกตาร์ รวมทั้งอยู่ระหว่างการร่างมาตรการ CAP ฉบับใหม่ ที่จะเริ่มใช้บังคับในปี ค.ศ. ๒๐๑๔-๒๐๒๑ อยู่ระหว่างการจัดทำและหารือกับผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึงกลุ่มเกษตร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
๒. การหารือกับองค์กรกลางเกษตรกรแห่งสหภาพยุโรป (COPA-COGECA) เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการองค์กรของ COPA-COGECA และการบริหาร รวมทั้งระบบงบประมาณ ซึ่งเลขาธิการองค์กรกลางเกษตรกรแห่งสหภาพยุโรปได้กล่าวว่า องค์กรเป็นองค์กรกลางสำหรับกลุ่มเกษตรกร COPA และกลุ่มสหกรณ์ บริหารแบ่งเป็น ๒ คณะ จากส่วนที่ได้รับการเลือกตั้งของ COPA และ COGECA โดยหน่วยงานกลางนี้ทำหน้าที่หลักในการ Lobby และจัดการประชุมร่วมระหว่างสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ โดยงบประมาณส่วนใหญ่เรียกเก็บจากสมาชิก รัฐจะอุดหนุนในกรณีที่องค์กรดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา ส่วนการทำงานร่วมกับคณะกรรมาธิการกลางของสหภาพ COPA-COGECA ทำหน้าที่ทั้งในส่วนการให้คำปรึกษาระดับนโยบาย และการทำงานแบบมีส่วนร่วมในคณะทำงานย่อยต่าง ๆ ของสหภาพซึ่งมีอยู่หลายสิบคณะ ทั้งนี้ เสียงสะท้อนจากเกษตรกรจะผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานภายใน และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารก่อนเสนอคณะกรรมาธิการต่อไป หากไม่ได้รับการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมาธิการฯ ก็สามารถใช้กลไกสภายุโรป และการเดินขบวนเป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการกำหนดนโยบายอีกทางหนึ่ง [๑๖/๑๑/๒๕๕๓]
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์