ข่าวสาร กษ. >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ก้าวสู่ปีที่ 119 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเดินหน้านำพาเกษตรกรไทย สู่การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อสร้างคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่เวทีการค้าโลก

วันที่ 30 มี.ค. 2554 Share
               นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อดูแลเกษตรกรของประเทศกว่า 5.8 ครอบครัว ประชากรกว่า 25 ล้านคน ในพื้นที่การเกษตรมากกว่า 131 ล้านไร่ทั่วประเทศ ภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นับว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมของประเทศโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต โดยมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงกับความต้องการผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ นำมาซึ่งรายได้กลับสู่ครัวเรือนและเงินตราเข้าประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
               ในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก่อตั้งและดำเนินงานมา เป็นปีที่ 119 ในวันที่ 1 เมษายน 2554 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบ 119 ปี ภายใต้หัวข้อ "119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ” ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2554 เวลา 09.00-20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ที่ทรงมีต่อการพัฒนาการเกษตร ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 119 ปี เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรในด้านต่างๆ "119 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก้าวสู่การพัฒนาและวิวัฒนาการในด้านเกษตรกรรมต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับประชาชนและเกษตรกร โดยกระบวนการทั้งหมดล้วนแต่เป็น "นวัตกรรม” และด้วยนวัตกรรมเกษตรไทย วันนี้ ประเทศไทยจึงเป็นครัวของโลก และเป็นคลังอาหารของพลโลก”
                 นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการจัดงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ในส่วนของกิจกรรมเนื่องในในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 119 ปี ซึ่งจะเวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จะมีพิธีทางศาสนา พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และการอ่านสารนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมในงาน ณ หน้าที่อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                ส่วนในช่วงบ่าย เวลา 15.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จัดให้มีพิธีเปิดงานนิทรรศการและแสดงผลงาน "119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทยนำชาติ” โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อการพัฒนาภาคการเกษตร ภายใต้แนวคิด "ใต้พระบารมีพ่อแห่งแผ่นดิน” ชมพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรผ่านสื่อนิทรรศการในแบบพระฉายาลักษณ์ 3 มิติ เป็นครั้งแรก ได้แก่ หลักการทรงงาน โครงการพระราชดำริ การพัฒนาการเกษตร การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทัพยากรน้ำ โครงการหลวง พระอัจฉริยภาพ พระเกียรติคุณ และบ้านของพ่อ ชมภาพยนตร์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในห้องชมภาพยนตร์ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรบนผืนผ้าขนาดใหญ่ ซึ่งจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ พร้อมทั้งชมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พบกับผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่างใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
             ในส่วนของการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบ 119 ปี อันประกอบด้วย
                       1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดินและน้ำ มีการแสดงแบบจำลองให้เห็นการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ การแสดงโมเดลโครงการพระราชดำริคลองลัดโพธิ์ โครงการพระราชดำริเขาเต่าการพัฒนาการปลูกพืช และการปลูกหญ้าแฝก 2)ด้านการพัฒนาการปลูกพืช Theme การจัดนิทรรศการ "สินค้าเกษตรไทยยิ่งใหญ่ในเวทีโลก” พร้อมโชว์กล้วยไม้สกุลหวายใหญ่ที่สุดในโลก การแสดงผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพในการส่งออก ได้แก่ ผลไม้ พืชผัก สมุนไพร หม่อนไหม ยางพารา ชมนิทรรศการการสาวไหม การทอผ้าไหม การย้อมสีเส้นไหม ชิมชาใบหม่อน และที่สำคัญพลาดไม่ได้ กับโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ.2554 – 2556
                      3) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชมปลาการ์ตูนที่กรมประมงประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ จำนวน 14 ชนิด การจัดแสดงอ่าง Touch pool ปลาน้ำจืดสายพันธุ์ไทย เพื่อให้ผู้ชมงานได้สัมผัสโดยตรง และนิทรรศการทรัพยากรประมงน้ำจืด                  4) ด้านการเลี้ยงสัตว์ การแสดงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ พ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่ไก่พื้นเมือง 4 สายพันธุ์ เป็ดอี้เลี้ยง เป็ดไข่กากี เป็ดบาร์บารี่ การโชว์กระบือแสนรู้
                     5) นวัตกรรมงานวิจัยด้านงานเกษตร จัดแสดงอุปกรณ์การเกษตรวิศวกรรม เช่น อุปกรณ์ให้ปุ๋ยระบบน้ำหยด เครื่องขุดมันสำปะหลังแบบไถหัวหมู เครื่องวัดความสุก-แก่ทุเรียน เครื่องคัดแยกมังคุดเนื้อแก้ว เป็นต้น
                     นอกจากนี้ ยังได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มีกำหนดการสัมมนา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2554 โดยมีหัวข้อสัมมนา 4 เรื่อง คือ การสัมมนาในหัวเรื่อง "เกษตรกรไทย กำราบภัยโลกร้อน” โดยนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมถ่ายทอดความรู้การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและผลกระทบ ของสภาวะโลกร้อน การสัมมนาในหัวเรื่อง "ปลูกน้ำอย่างไร พอใช้ทุกแปลง” โดยนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดี กรมชลประทาน จะมาชี้ถึงทิศทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรไทย การสัมมนาในหัวเรื่อง"เกษตรไทย ปลื้มใจ อาหารแพง” เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์พืชผลทางการแก้ต่างๆ อาทิ ปีทองของข้าวไทย สถานการณ์ปาล์มน้ำมัน พืชอาหาร พืชพลังงาน โอกาสและอุปสรรคของการส่งออกผักและผลไม้ และการสัมมนาในหัวเรื่อง"นวัตกรรมแปลกใหม่ เกษตรไทยรับได้” ได้แก่ นวัตกรรมข้าวไทย รูปแบบการเพิ่มผลผลิตอ้อยร่วมกับภาคเอกชน เป็นต้น
                   พร้อมนี้ได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมออกร้านจำหน่าย ได้แก่ กลุ่มผลิตผลทางการเกษตร กลุ่มสินค้าแปรรูป กลุ่มนิทรรศการนวัตกรรม และเทคโนโลยี กลุ่มอาหารปรุงในงาน รวมทั้งกิจกรรมบันเทิง โดยมีการแสดงจากดารานักร้อง สร้างความบันเทิงแก่ผู้เข้าร่วมงาน ในช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ทุกวัน ตลอดการจัดงาน
                   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เข้าชมงานซึ่งมากด้วยสาระประโยชน์ และองค์ความรู้จากนิทรรศการในรูปแบบที่ทันสมัยเสมือนจริง พร้อมชมความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบ ในงานนิทรรศการและแสดงผลงาน "119 ปี นวัตกรรมเกษตรไทย นำชาติ” ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ชมฟรีตลอดงาน
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์