FAO >> บทบาทของเอฟเอโอในประเทศไทย >> บทบาทของเอฟเอโอในประเทศไทย
โครงการเร่งด่วนในการหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ของไทยโครงการเร่งด่วนในการหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ของไทย
          ภายใต้ของไทยเผชิญอุทกภัยครั้งร้ายแรงเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 พายุร้ายแรงได้สร้างความสูญเสียแก่เกษตรกรกว่า 167,000 ครัวเรือนในสี่จังหวัดภาคใต้ คือ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวมทรัพย์สินเสียหายเป็นมูลค่า 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
          ภายหลังปริมาณน้ำลดลง ศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประเมินความเสียหายจากอุทกภัยต่อภาคเกษตร เพื่อจัดตั้งโครงการบรรเทาทุกข์และจัดหาที่อยู่ใหม่ 
          ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ได้กระจายไปสู่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เช่น การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์การเกษตร อาหารสัตว์ วัคซีนและยา อาหารปลา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด การช่วยเหลือฉุกเฉินของภาครัฐสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ดังนั้นเอฟเอโอจึงเข้าให้ความช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดดังกล่าว 
          เอฟเอโอได้อนุมัติโครงการสนับสนุนด้านการเกษตรเร่งด่วนแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นมูลค่า 400,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 วัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างรุ่นแรงจากอุทกภัย ให้สามารถดำเนินการทางการเกษตรได้อีกครั้ง ด้วยการมอบวัสดุอุปกรณ์การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง และฟื้นชุมชนเกษตรให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองในระยะยาว 
          ระหว่างการดำเนินโครงการพบว่า มีกรณีที่น่าสนใจหลายกรณี ซึ่งทางโครงการมีโอกาสพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหาร และสภาพความเป็นอยู่ให้กลับมาดังเดิมได้ นับเป็นต้นแบบสำหรับการวางแผน และการจัดการโครงการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ในอนาคต 
          โครงการกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งเกษตรกรในอำเภอพุนพิน คีรีรัฐนิคม และเกียนสา ได้แสดงความจำนงที่จะเลี้ยงแพะแทนโคกระบือซึ่งมักเผชิญปัญหาการขาดแคลนอาหารอย่างมากระหว่างประสบอุทกภัย แต่การเลี้ยงแพะกลับไม่มีปัญหาด้านอาหารแต่อย่างใด 
          เกษตรกรหลายคนลงทุนในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะเอง รวมทั้งสร้างลานหญ้า และซื้ออาหารเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการตั้งแต่เริ่มต้น เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงแพะจะเป็นตัวอย่างสิตแก่เกษตรกรที่สนใจต่อไป 
          อีกหนึ่งโครงการที่เป็นตัวอย่างที่ดี คือ การเลี้ยงปลาน้ำจืดที่ตำบลปลาย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนทุ่งนาที่เสียหายจากภัยน้ำท่วมมาเป็นบ่อปลาสำหรับแต่ละครอบครัว ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้คาดว่าจะสร้างประโยชน์สูงสุดจากอุปกรณ์ที่ได้มา และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนในที่สุด 
          เอฟเอโอมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือแม้คนพิการในชนบท ด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานทั้งในฟาร์ม รวมถึงการออกแบบโครงการที่คำนึงถึงข้อจำกัดของความพิการด้วย ซึ่งก็คือ การลดและป้องกันอุบัติเหตุจาการปฏิบัติงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมป่าไม้ด้วยการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย การใช้สารเคมีในภาคการเกษตรด้วยความระมัดระวัง การส่งเสริมโภชนาการที่เพียงพอด้วยการปรับปรุงการบริโภคอาหาร และการลดโรคภัยด้วยการจัดหาน้ำที่ปลอดภัยแก่ภาคการเกษตร 
          ประเทศไทยเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและการช่วยเหลือคนพิการให้กลับมาดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจยังคงจำกัดอยู่ และศูนย์ฝึกอบรมคนพิการที่มีอยู่ก็จำกัดแต่เพียงในเมือใหญ่เท่านั้น โดยเฉพาะกรุงเทพฯ 
          ประเทศไทยมีประชากรคนพิการจำนวน 1.1 ล้านคนโดยประมาณ และราว 409,000 คน อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นภูมิภาคที่ยากจนที่สุดของประเทศ 
          เพื่อเป็นการให้การสนับสนุนรัฐบาลไทย ในปี พ.ศ. 2542 เอฟเอโอได้จัดการอบรมการเพาะเห็ดแก่เกษตรกรที่พิการ ณ ศูนย์อบรมอาชีพของจังหวัดอุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอันเป็นการอบรมแนวทางใหม่แก่คนพิการในชนบทรวมทั้งการอบรมแนวทางใหม่แก่คนพิการในชนบทรวมทั้งสร้างความมั่นใจ และเพิ่มการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจของผู้พิการ และยังเป็นการบรรเทาภาระสังคมอีกทางหนึ่งด้วย 
          รัฐบาลไทยและเอฟเอโอได้ลงนามโครงการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ภายใต้งบประมาณ 183,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือน 
          โครงการนี้นับเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จของการช่วยเหลือคนพิการในชนบท ผู้ที่ผ่านการอบรมหลายคนได้ตั้งกิจการเพาะเห็ดภายในเขตชุมชนของตน 
          ผู้ที่ได้รับการอบรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพาะเห็ดโดยผู้พิการที่จัดตั้งขึ้นอย่าไม่เป็นทางการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปรึกษาปัญหาและร่วมหาทางแก้ไขปัญหา รวมถึงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และในบางครั้งก็ทำงานร่วมกัน การดำรงชีวิตในสังคมของผู้เข้ารับการอบรมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อันเป็นผลมาจากการผสานความร่วมมือและการสร้างกิจกรรมในชุมชนของตนเอง
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์