มติคณะรัฐมนตรีด้านการเกษตร
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.

วันที่ 29 มี.ค. 2555 Share
กระทรวงเกษตร
คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้
               ๑. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยร่างพระราชบัญญัติฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้
                   ๑.๑   กำหนดให้จัดตั้งการยางขึ้นเรียกว่า "การยางแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า "กยท.” เป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินกองทุนพัฒนายางพารา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา จัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ ดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ และดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่
                   ๑.๒   กำหนดแหล่งที่มีมาของทุนของ กยท. และแหล่งที่มาของรายได้ของ กยท. รวมทั้งกำหนดให้รายได้ที่ กยท. ได้รับจากการดำเนินงานให้ตกเป็นของ กยท. สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กำหนดให้ทรัพย์สินของ กยท. และกองทุนไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี และ กยท. มีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ จำหน่าย และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ กยท.
                   ๑.๓   กำหนดให้มีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท. และให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการของ กยท. และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง
                   ๑.๔   กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางอายุกว่ายี่สิบห้าปีขึ้นไป หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหายหรือต้นยางได้ผลน้อยตามหลักเกณฑ์ที่ กยท. กำหนด
                   ๑.๕   กำหนดให้ผู้ที่ไม่มีสวนยางมาก่อนและมีที่ดินเป็นของตนเองไม่น้อยกว่าสองไร่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกใหม่ และให้เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางที่ประสงค์จะขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และความช่วยเหลือในด้านวิชาการ การเงิน การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพาราขอรับการส่งเสริมตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
                   ๑.๖   กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นใน กยท. เรียกว่า "กองทุนพัฒนายางพารา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา
                   ๑.๗   กำหนดให้บุคคลซึ่งส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักรต้องเสียค่าธรรมเนียมให้ กยท. การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                   ๑.๘   กำหนดสัดส่วนในการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และให้การบริหารและจัดสรรเงินจากกองทุนเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
                   ๑.๙   กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ กยท.
                   ๑.๑๐ กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท. และกำหนดให้ กยท. ทำรายงานปีละครั้งเสนอต่อรัฐมนตรี
               ๒. เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างยั่งยืน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมและได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และมในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา ควรให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยและสถาบันเกษตรกรให้สามารถผลิตและแปรรูปยางพาราที่มีคุณภาพและจำหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางไปสู่สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสและมีมูลค่าสูง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางในทุกระดับเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางในระยะต่อไป ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์