RoyalPloughing55
พันธุ์ข้าว

Share
  ผลพยากรณ์ ประจำปี ๒๕๕๕
 
พระยาแรกนา หยิบผ้าได้ ๖ คืบ พยากรณ์ว่า พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
 
พระโคกินหญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

บัญชีรายชื่อพันธุ์ข้าวและน้ำหนัก ฤดูนาปี ๒๕๕๔
โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ที่นำเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๕๕

         สำหรับปี ๒๕๕๕ นี้ กรมการข้าวได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทั้งหมด ๑๐ พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น ๙๐๐ กิโลกรัม จัดส่งให้สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี ๒๕๕๕ และจัดเป็น "พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” และบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

ข้าวนาสวน

พันธุ์ข้าว
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
๑. สุพรรณบุรี ๑
๒. กข ๓๑ (ปทุมธานี ๘๐) 

๓. ขาวดอกมะลิ ๑๐๕
๔. กข ๔๕( หอมปราจีนบุรี )

๕. กข ๔๗
๖. กข ๖
๗. ปทุมธานี ๑

ู๖๘
๔๐
๒๐๙
ู๖๘
๑๑๘
๒๑๐
๖๕ 

ข้าวไร่

พันธุ์ข้าว
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
๑. ซิวแม่จัน
๒. ดอกพะยอม

๓. ลืมผัว(ข้าวเหนียว)

๕๖
๒๖
๔๐
  รวม ๙๐๐

ชื่อพันธุ์  พันธุ์ข้าว กข๓๑ (RD31) (ปทุมธานี ๘๐)
ชนิด       ข้าวเจ้า
ประวัติพันธุ์
    จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ SPR๘๕๑๖๓-๕-๑-๑-๒ กับสายพันธุ์ IR๔๐๑๗-๑๓๑-๑-๓-๒ ที่ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ปลูกคัดเลือก ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ ถึง พ.ศ.๒๕๓๙ ได้สายพันธุ์ SPR๙๓๐๔๙- PTT-๓๐-๔-๑-๒ ศึกษาพันธุ์ ประเมินลักษณะประจำพันธุ์ และลักษณะทางการเกษตรทดสอบความต้านทานโรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ประเมินผลผลิตและทดสอบการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ในศูนย์วิจัยเคมีที่ศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกร ๘ จังหวัดในภาคกลาง จนถึง พ.ศ.๒๕๔๙
การรับรองพันธุ์
    คณะกรรมการรับรองพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ กข๓๑(ปทุมธานี๘๐) เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐
ลักษณะประจำพันธุ์
- เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง กอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้มง่าย ต้นสูงเฉลี่ย ๑๑๗ เซนติเมตร
- อายุเก็บเกี่ยว ๑๑๘ วัน เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ และ ๑๑๑ วัน เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม
- ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้ง
- คอรวงยาว รวงยาว ๒๙.๙ เซนติเมตร ติดเมล็ด ๙๐ เปอร์เซ็นต์
- จำนวนเมล็ดดีต่อรวง ๑๓๐ เมล็ด นวดง่าย เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดไม่มีหาง
- ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่น้อย รูปร่างเรียว ยาว ๗.๓๙ มิลลิเมตร กว้าง ๒.๑๓ มิลลิเมตร
หนา ๑.๘๔ มิลลิเมตร
- คุณภาพการสีดี ได้ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว ๔๗.๕ เปอร์เซ็นต์
- ปริมาณแอมิโลส ๒๗.๓ – ๒๙.๘ เปอร์เซ็นต์
- อุณหภูมิแป้งสุกระดับปานกลาง แป้งสุกอ่อน ข้าวสุกค่อนข้างแข็ง ไม่หอม
- ระยะฟักตัวของเมล็ด ๒ สัปดาห์
ผลผลิต
- เฉลี่ย ๗๔๕ กิโลกรัม/ไร่ (ปักดำ)
- เฉลี่ย ๗๓๘ กิโลกรัม/ไร่ (นาหว่านน้ำตม)
ลักษณะเด่น
๑. คุณภาพเมล็ดทางกายภาพสม่ำเสมอกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี
๒. ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคขอบใบแห้ง
โรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคเมล็ดด่าง
๓. กอตั้ง ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย ผลผลิตสูง ปลูกโดยวิธีปักดำให้ผลผลิต ๗๔๕ กิโลกรัมต่อไร่
สูงกว่าผลผลิตของพันธุ์สุพรรณบุรี ๑ ประมาณ ๖ เปอร์เซ็นต์ และปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตมให้ผลผลิตเฉลี่ย ๗๓๘ กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าผลผลิตของสุพรรณบุรี ๑ ประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์
ข้อควรระวัง   กข๓๑ (ปทุมธานี๘๐) อ่อนแอต่อโรคไหม้ โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม
พื้นที่แนะนำ นาชลประทานภาคกลาง

พันธุ์ข้าว กข๒๙ (RD29) (ชัยนาท ๘๐)
ชื่อพันธุ์

พันธุ์ข้าว กข๒๙ (RD29) (ชัยนาท ๘๐)

ชนิด

ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์

ได้จากการผสมสามทางระหว่างลูกผสมชั่วที่ ๑ ของพันธุ์สุพรรณบุรี ๖๐ และสายพันธุ์ IR๒๙๖๙๒-๙๙-๓-๒-๑ กับสายพันธุ์ IR๑๑๔๑๘-๑๙-๒-๓ ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ คัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT๘๙๐๙๘-๒๘๑-๒-๑-๒-๑ ศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทระหว่าง พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๔๑ จากนั้นนำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี และศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทในฤดูนาปี พ.ศ.๒๕๔๑ ถึงฤดูนาปี พ.ศ.๒๕๔๗ นำเข้าเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท ในฤดูนาปี พ.ศ.๒๕๔๒ ถึงฤดูนาปี พ.ศ.๒๕๔๗ นำเข้าทดสอบเสถียรภาพผลผลิต ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก แพร่ อุบลราชธานีสกลนคร สุรินทร์ ปทุมธานี สุพรรณบุรี พัทลุง คลองหลวง ราชบุรี ชัยนาท ลพบุรีและฉะเชิงเทรา คัดเลือกเข้าทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกร ในจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยนาท และสิงห์บุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ.๒๕๔๔ ถึงฤดีนาปรัง พ.ศ.๒๕๔๘

การรับรองพันธุ์

คณะกรรมการรับรองพันธุ์ กรมการข้าว มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง ชื่อ กข๒๙ (ชัยนาท ๘๐) เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๐

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว ๑๐๓ วัน ในฤดูนาปี และ ๙๙ วัน ในฤดูนาปรัง เมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม
- กอตั้ง ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย
- สูงเฉลี่ย ๑๐๔ เซนติเมตร
- ใบสีเขียวเข้ม ใบธงตั้งตรง รวงแน่นปานกลาง คอรวงยาว
- เปลือกเมล็ดสีฟาง
- ข้าวกล้องสีขาว เป็นท้องไข่น้อย รูปร่างเรียว ยาว ๗.๓๔ มิลลิเมตร กว้าง ๒.๒๓ มิลลิเมตร
หนา ๑.๘๐ มิลลิเมตร

ผลผลิต

เฉลี่ย ๘๗๖ กิโลกรัม/ไร่

ลักษณะเด่น

๑. อายุสั้น มีอายุวันเก็บเกี่ยว ๙๙ วัน ในฤดูนาปรัง และ ๑๐๓ วันในฤดูนาปีเมื่อปลูกโดยวิธีหว่านน้ำตม
๒. ผลผลิตสูง เฉลี่ย ๘๗๖ กิโลกรัมต่อไร่
๓. ค่อนข้างต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในภาคเหนือตอนล่าง และโรคขอบใบแห้ง
๔. คุณภาพการสีดีมาก สามารถสีเป็นข้าวขาว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
๕. มีปริมาณธาตุเหล็กในข้าวกล้อง ๑๕.๗ มิลลิกรัม ต่อ ๑ กิโลกรัม ในข้าวสาร ๖.๗ มิลลิกรัมต่อ
๑ กิโลกรัม

ข้อควรระวัง

- ไม่ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกันยายนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งมีอากาศเย็น ทำให้เมล็ดลีบ - กข๒๙ อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในเขตจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี และฉะเชิงเทรา

พื้นที่แนะนำ

พื้นที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ที่ต้องการข้าวอายุสั้น โดยเริ่มปลูกในเดือนสิงหาคม ธันวาคม และเมษายน หรือสำหรับปลูกหลังถูกน้ำท่วมในฤดูฝน สามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ ๒ ครั้ง ในฤดูนาปรังก่อนถูกน้ำท่วม

พันธุ์ข้าว ปทุมธานี ๑ (Pathum Thani 1)

ชื่อพันธุ์

ปทุมธานี ๑ (Pathum Thani 1)

ชนิด

ข้าวเจ้า

คู่ผสม

BKNA๖-๑๘-๓-๒ / PTT๘๕๐๖๑-๘๖-๓-๒-๑

ประวัติพันธุ์

ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ BKNA๖-๑๘-๓-๒ กับสายพันธุ์ PTT๘๕๐๖๑-๘๖-๓-๒-๑ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PTT๙๐๐๗๑-๙๘-๑-๑

การรับรองพันธุ์

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ ๓๐พฤษภาคม ๒๕๔๓

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ ๑๐๔-๑๓๓ เซนติเมตร
- ไม่ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ ๑๐๔-๑๒๖ วัน
- ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว ทำมุม ๔๕ องศา กับคอรวง
รวงอยู่ใต้ใบธง
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง มีขน มีหางเล็กน้อย
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ ๓-๔ สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง×ยาว×หนา = ๒.๑×๗.๖×๑.๗ มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส ๑๕-๑๙ เปอร์เซ็นต์
- คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน

ผลผลิต

ประมาณ ๖๕๐-๗๗๔ กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

๑. ผลผลิตสูง
๒. คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวดอกมะลิ ๑๐๕
๓. ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
๔. ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง

ข้อควรระวัง

ค่อนข้างอ่อนแอเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม

พื้นที่แนะนำ

เขตชลประทานในภาคกลาง

ข้าวพันธุ์ สุพรรณบุรี ๑ (Suphan Buri 1)

ชื่อพันธุ์

สุพรรณบุรี ๑ (Suphan Buri 1)

ชนิด

ข้าวเจ้า

คู่ผสม

IR๒๕๓-๕๗-๒-๓/ กข๒๓// IR๒๗๓๑๖-๙๖-๓-๒-๓///SPRLR๗๗๒๐๕-๓-๒-๑-๑/ SPRLR๗๙๑๓๔-๕๑-๒-๒

ประวัติพันธุ์

ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมชั่วที่ ๑ ของ IR๒๗๓๑๖-๙๖-๓-๒-๓/ กข๒๓// IR๒๗๓๑๖-๙๖-๓-๒-๒ และลูกผสมชั่วที่ ๑ ของ SPRLR๗๗๒๐๕-๓-๒-๑-๑/ SPRLR๗๙๑๓๔-๕๑-๒-๒ ที่สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ SPRLR๘๕๑๖๓-๕-๑-๑-๒

การรับรองพันธุ์

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๗

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้านาสวน สูงประมาณ ๑๒๕ เซนติเมตร
- ไม่ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ ๑๒๐ วัน
- ทรงกอตั้ง ต้นแข็งไม่ล้ม ใบสีเขียวเข้ม มีขน กาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาวค่อนข้างตั้งตรง คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
- ระยะฟักตัวของเมล็ดประมาณ ๒๒ วัน
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง×ยาว×หนา = ๒.๒×๗.๓×๑.๘ มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส ๒๙ เปอร์เซ็นต์
- คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง

ผลผลิต

ประมาณ ๘๐๖ กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

๑. ผลผลิตสูง
๒. ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย
๓. ต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง ต้านทานโรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม ในสภาพธรรมชาติ
๔. ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว

ข้อควรระวัง

พบโรคใบขีดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว

พื้นที่แนะนำ

ทุกภาคในเขตชลประทาน

ข้าวพันธุ์ พัทลุง (Patthalung )

ชื่อพันธุ์

พัทลุง (Patthalung)

ชนิด

ข้าวเจ้า

คู่ผสม

สุพรรณบุรี ๙๐/ RP๒๒๔๓-๗-๔ // IR๕๕๒๒๘๐-๑๑๗-๑-๑-๓

ประวัติพันธุ์

ได้จากการผสมสามทาง ระหว่างสุพรรณบุรี ๙๐ และสายพันธุ์ RP๒๒๔๓-๗-๔ กับสายพันธุ์ IR๕๕๒๒๘๐-๑๑๗-๑-๑-๓ ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาทในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ปลูกคัดเลือกจนได้สายพันธุ์ CNT๖๒๐๒๔-๔-๒-๑-๑

การรับรองพันธุ์

คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะนำ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ ๑๐๔ เซนติเมตร
- ไม่ไวต่อช่วงแสง
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ ๑๑๒ วัน (ปักดำ) และ ๑๐๓ วัน (หว่านน้ำตม)
- รูปแบบต้นดี กอตั้ง ใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงแน่น ระแง้ถี่ปานกลาง คอรวงสั้น ต้นแข็ง ไม่ล้ม
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง
- ระยะฟักตัวของเมล็ดประมาณ ๖ สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง×ยาว×หนา = ๒.๓๐×๗.๕๕×๑.๘๓ มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส ๒๘.๙ เปอร์เซ็นต์
- คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง

ผลผลิต

ประมาณ ๗๑๔ กิโลกรัมต่อไร่ (หว่านน้ำตม)

ลักษณะเด่น

ผลผลิตสูง

ข้อควรระวัง

ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

พื้นที่แนะนำ

พื้นที่ภาคใต้ที่ต้องการข้าวอายุสั้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ที่มีการปลูกข้าวช่วงก่อน
น้ำท่วมและหลังน้ำลด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วม ในช่วงฤดูนาปี เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

ข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ (Khao Dawk Mali 105)

ชื่อพันธุ์

ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ (Khao Dawk Mali 105)

ชนิด

ข้าวเจ้าหอม

ประวัติพันธุ์

ได้มาโดยนายสุนทร สีหะเนิน เจ้าพนักงานข้าว รวบรวมจากอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๔ จำนวน ๑๙๙ รวง แล้วนำไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Line Selection) และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ที่สถานีทดลองข้าวโคกสำโรงแล้วปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ท้องถิ่นในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนได้สายพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๔-๒-๑๐๕ ซึ่งเลข ๔ หมายถึง สถานที่เก็บรวงข้าว คืออำเภอบางคล้า เลข ๒ หมายถึงพันธุ์ทดสอบที่ ๒ คือ ขาวดอกมะลิ และเลข ๑๐๕ หมายถึง แถวหรือรวงที่ ๑๐๕ จากจำนวน ๑๙๙ รวง

การรับรองพันธุ์

คณะกรรมการการพิจารณาพันธุ์ ให้ใช้ขยายพันธุ์เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ ๑๐๔ เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
- ลำต้นสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวค่อนข้างแคบ ฟางอ่อน ใบธงทำมุมกับคอรวง เมล็ดข้าวรูปร่างเรียวยาว
- ข้าวเปลือกสีฟาง
- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ ๒๕ พฤศจิกายน
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง×ยาว×หนา = ๒.๑×๗.๕×๑.๘ มิลลิเมตร
- ปริมาณอมิโลส ๑๒-๑๗ เปอร์เซ็นต์
- คุณภาพข้าวสุก นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอม

ผลผลิต

ประมาณ ๖๓๖ กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

1. ทนแล้งได้ดีพอสมควร
2. เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี
3. คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม
4. ทนต่อสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม

ข้อควรระวัง

ไม่ต้านทานโรคใบสีส้ม โรคขอบใบแห้ง โรคไหม้ และหนอนกอ

พื้นที่แนะนำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน

ข้าวพันธุ์ กข๖ (RD 6)

ชื่อพันธุ์

กข๖ (RD 6)

ชนิด

ข้าวเหนียว

ประวัติพันธุ์

ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ โดยการใช้รังสีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ โดยใช้รังสีแกมมาปริมาณ ๒๐ กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ แล้วนำมาปลูกคัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวบางเขนและสถานีทดลองข้าวพิมาย จากาการคัดเลือกได้ข้าวเหนียวหลายสายพันธุ์ในข้าวชั่วที่ ๒ นำไปปลูกคัดเลือกจนอยู่ตัวได้สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ สายพันธุ์ KDML๑๐๕๖๕-G2U-๖๘-๒๕๔ นับว่าเป็นข้าวพันธุ์ดีพันธุ์แรกของประเทศไทยที่ค้นคว้าได้ โดยใช้วิธีชักนำพันธุ์พืชให้เปลี่ยนกรรมพันธุ์โดยใช้รังสี

การรับรองพันธุ์

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๐

ลักษณะประจำพันธุ์

- เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ ๑๕๔ เซนติเมตร
- ไวต่อช่วงแสง
- ทรงกอกระจายเล็กน้อย ใบยาวสีเขียวเข้ม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว
- เมล็ดข้าวเปลือกสีน้ำตาล
- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ ๒๑ พฤศจิกายน
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ ๕ สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง×ยาว×หนา = ๒.๒×๗.๒×๑.๗ มิลลิเมตร
- คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่ม มีกลิ่นหอม

ผลผลิต

ประมาณ ๖๖๖ กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น

1. ให้ผลผลิตสูงและทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตอง
2. คุณภาพการหุงต้มดี มีกลิ่นหอม
3. ลำต้นแข็งปานกลาง
4. ต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล
5. คุณภาพการสีดี

ข้อควรระวัง

- ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และโรคใบไหม้
- ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว

พื้นที่แนะนำ

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์