ตกลง
ความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย
9 ก.พ. 2560
342
154

คณะทำงานร่วมด้านการเกษตร ไทย-ฟิจิ

ครั้งที่ 1 (1st Joint Agricultural Working Group (JAWG) Meeting between Thailand and Fiji) จัดวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร และจัดทำโครงการจัดการธนาคารยีนและการใช้พันธุ์มะพร้าวเพื่อการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

2)โครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวไปยังฟิจิ และ

3)โครงการส่งเสริมบทบาทของห้องปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ สถานีวิจัยโคโรนิเวีย สาธารณรัฐฟิจิ