ตกลง
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) หารือความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 เม.ย. 2561
218
0
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม
กองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) หารือความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ Mr. Thomas Rathตำแหน่ง Country Director and Representative for Viet Nam, Thailand and Lao PDR ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agriculture Development: IFAD) เข้าพบหารือเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และแสวงหาแนวทางการดำเนินความร่วมมือ ระหว่างไทยและ IFAD ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.