ตกลง
Lao TECHMART 2018
18 ก.ย. 2561
308
0
กระทรวงวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดงาน Lao TECHMART 2018

กระทรวงวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดงาน Lao TECHMART 2018 ระหว่างวันที่ 12 - 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า Lao ITECC นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการผลิตและบริการที่มีประสิทธิภาพ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจของลาวในตลาดภูมิภาคและเรื่องตลาดโลก รวมถึงการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1. การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2. การเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทในวารสารของกระทรวงวิทยาศาสตร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 3.การประชุมและสัมมนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยงานดังกล่าวครอบคลุมสาขาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีพลังงงาน เทคโนโลยีสถาบัตยกรรมและวิศวกรรม  เทคโนโลยการขนส่ง เทคโนโลยการแพทย์ เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าและอีเล็ดทรอนิกส์ และ Smart City

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://laotechmart.most.gov.la และสามารถกรอกใบสมัครและส่งทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ laotechmart@gmail.com