ตกลง
เข้าร่วมงานเลี้ยงครบรอบ 6 ปี การสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
20 มี.ค. 2562
229
0
เข้าร่วมงานเลี้ยงครบรอบ 6 ปี การสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และงานฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นครรัฐวาติกัน
เข้าร่วมงานเลี้ยงครบรอบ
เข้าร่วมงานเลี้ยงครบรอบ 6 ปี การสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนัการเกษตรต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ้ด้เข้าร่วมงานเลี้ยงครบรอบ 6 ปี การสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส และงานฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-นครรัฐวาติกัน พร้อมกับนางวินดา เหลี่ยมสมบัติ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ 3 ที่โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ และได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบดังกล่าว ต่อพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย กัมพูชา พม่า ลาว และพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

 

และในโอกาสเดียวกัน ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศได้แนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่กับเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ได้แก่ สหภาพยุโรป โปแลนด์ แอฟริกาใต้ เปรู คิวบา ฟิลิปปินส์ และติมอร์-เลสเต