ตกลง
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 8 (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar)
2 เม.ย. 2562
210
0

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 8 (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย – จีน ยุคใหม่โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” (Chinese – Thai Strategic Cooperation for a New Era: New Opportunity and New Vision) ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2562 

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานทางวิชาการภายใต้หัวข้อ ดังนี้ 1) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การลงทุน การค้า การเงินและอีคอมเมิร์ซ 2) ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม การเป็นเมืองและลดความยากจน 3) ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม 4) ความร่วมมือด้านนโยบายการทูตและการป้องกันประเทศ 5) การท่องเที่ยว การเกษตร และการขนส่งในประเทศไทย 6) ชาวจีนโพ้นทะเลและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับจีน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สามารถศึกษารายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ http://bit.ly/2U9zQiy