ตกลง
นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ประจำประเทศไทย
12 ก.พ. 2562
233
0
นายสุรจิตต์อินทรชิตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ประจำประเทศไทย

นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือร่วมกับ นายสิริวสัน อันชา ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ประจำประเทศไทย ในประเด็นสำคัญ คือ การผลักดันโครงการ Climate Change Adaptation Agriculture World Recover ของไทย เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการทำการเกษตรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง เกิดความยั่งยืน อีกทั้งจะช่วยลดพื้นที่ภูเขาหัวโล้น คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่า ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในการทำเกษตรแนวใหม่ โดยจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่การเกษตร และอาศัยแหล่งน้ำเป็นสำคัญ 
ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562