ตกลง
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น
19 ธ.ค. 2559
1,547
0
ชมแปลงเรียนรู้ไม้ผลเมืองหนาวดอยผาหม่น
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ชมแปลงเรียนรู้แมคคาเดเมีย อโวกาโด และไม้ดอกตระกูลซิมิเดียม
2. ท่องเที่ยวภูชมดาว เส้นทางศึกษาธรรมชาติและแนว พรมแดนไทย - ลาว
3. ท่องเที่ยววิถีกาแฟไทย ชิมชาพื้นเมือง แลสมุนไพรเจียวกู่หลาน บ้านพิทักษ์ไทย
4. ชมวิถีมงกับใยกัญชงตับเต่า ชมผลิตภัณฑ์จากใยกัญชงและขั้นตอนการผลิตเส้นใย
5. ชม ชิม ช็อป สตรอเบอรี่บนที่สูงดอยผาหม่น
6. เลือกซื้อสินค้า ตลาดนัดสินค้าเกษตร
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย(เกษตรที่สูง) ดอยผาหม่น
บ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 23 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5367-8202
ผู้ประสานศูนย์ฯ : นายอนุรักษ์ พากเพียร  โทร 088 - 2604872
 
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image