ตกลง
ดื่มนม ชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
20 ธ.ค. 2559
2,161
0
ดื่มนม ชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
ดื่มนม ชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
ดื่มนม ชมฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค มอบความสุขปีใหม่ 2560 (26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560)
กิจกรรม :
1. เยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค โคนมอาชีพพระราชทานจากรัชกาลที่ 9
2. เยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9
3. ลดราคาเข้าชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 50% และได้รับนมวัวแดงฟรี 1 กล่อง
จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร : นมราคาประหยัดและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคนม
หน่วยงาน : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
สถานที่จัดกิจกรรม : พิกัด GPS ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 14.633272 101.190044

MOAC Image
MOAC Image