ตกลง
การบริการด้านสุขภาพสัตว์
19 ธ.ค. 2559
1,426
0
จัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้ประชาชนและเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไปให้คำปรึกษาและให้การบริการด้านสุขภาพสัตว์
การบริการด้านสุขภาพสัตว์
การบริการด้านสุขภาพสัตว์

ระยะเวลาดำเนินการ: 9 -11 ม.ค. 60

รายละเอียด:
จัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้ประชาชนและเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ไปให้คำปรึกษาและให้การบริการด้านสุขภาพสัตว์ การเลี้ยง การจัดการ อาหารสัตว์ แก่ประชาชน และเกษตรกรทั่วประเทศ

สถานที่จัดกิจกรรม:
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ จุดเด่นที่สำคัญ ประชาชนได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์อย่างทั่วถึง ได้รับการรักษาพยาบาลจากสัตวแพทย์ โดยไม่มีค่าบริการและบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ฟรี

กิจกรรมสำคัญ:
การทำหมัน ฉีดวัคซีน รักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ทุกชนิด และการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยง การจัดการ และสุขภาพสัตว์

หน่วยงาน: กรมปศุสัตว์ (สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์)

ข้อมูลติดต่อ:
โทร. 02-653-4444 ต่อ 1442
Fax. 02-653-4935
E-mail : prapasp@dld.go.th