บริการออนไลน์ >> Call Center 1170
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170
 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงได้มีนโยบายให้บริการข้อมูลแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยได้เริ่มดำเนินการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เพื่อเป็นการบริการข้อมูลข่าวสารแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ สามารถติดต่อรับบริการข้อมูลได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1170 ซึ่งแบ่งการบริการออกเป็นหัวข้อหลักดังนี้
กด 1 รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กด 2 ติดต่อหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กด 3
สอบถามสถานการณ์น้ำ
กด 4 รับฟังข้อมูลอัตโนมัติ
กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 บรรลุผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงาน กำกับ ดูแล และอำนวยการดำเนินงานของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Call Center 1170 โดยเน้นการบูรณาการงานของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามที่เห็นสมควรคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงเกษตและสหกรณ์

หน้าหลัก
เกี่ยวกับกระทรวง
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์