แจ้งด่วน
สภาเกษตรกรแห่งชาติ...คำสั่ง/ประกาศ
  152.คู่มือชุดที่ 3 การดำเนินงานการใช้งานระบบสารสนเทศสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  151.คู่มือชุดที่ 2 วิธีการนำขึ้นข้อมูลสู่เว็บไซต์สภาเกษตรกรแห่งชาติใหม่
  150.คู่มือชุดที่ 1 การดำเนินงานการใช้ระบบสารสนเทศสภาเกษตรกรแห่งชาติ(แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้ระบบ)
  149.แนวทางการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบสารสนเทศสภาเกษตรกรแห่งชาติส่วนของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
  148.แผนการเตรียมความพร้อม เพื่อการดำเนินงานการใช้ระบบสารสนเทศสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  147.บันทึกข้อความ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สกช 0201/ว 132 ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางด้านการเงิน
  146.แก้ไขเอกสารแนบ หนังสือสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สกช. 0201/120 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่องการรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
  148.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 189ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 หน้า 41 ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 31(1) และ (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง
  147.ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 189ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 หน้า 40 ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 31(1) และ (2) แทนตำแหน่งที่ว่าง
  145.บันทึกข้อความ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สกช.0201/ว 18 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/56 ระดับจังหวัด
  144.คำสั่งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 1/2556 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  143.คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 5/2556 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
  142.แก้ไขกำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องนโยบายการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  141.แบบฟอร์มการประกวดคำขวัญสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  140.คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
  139.แบบฟอร์มการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ
  138.ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  137.คำสั่งสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ 19/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
  136.บันทึกข้อความ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สกช.0201/ว592 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือนของพนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
  135.บันทึกข้อความ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ สกช.0205/ว27 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขอให้ทำบัญชีสรุปการมาปฏิบัติงานของพนักงาน/ลูกจ้าง
คำสั่ง ประกาศอื่นๆ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ...คู่มือและอื่นๆ
  42.ไฟล์นำเสนอแนวทางการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนระดับตำบล อำเภอ (ด้านกฎหมาย) ในการสัมมนา วันที่ 15 มีนาคม 54 ร.ร.ปริ้นพาเลซ
  41.ไฟล์นำเสนอแนวทางการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนระดับตำบล อำเภอ (ด้าน IT) ในการสัมมนา วันที่ 15 มีนาคม 54 ร.ร.ปริ้นพาเลซ
  40.แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลการเลือกตั้ง (NFC 01 ,NFC02,NFC03)
  39. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ปรับปรุงแก้ไขใหม่
  38. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครผู้แทนเกษตรกรในเขต กทม. ปรับปรุงแก้ไขใหม่
  37. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครผู้แทนเกษตรกร ปรับปรุงแก้ไขใหม่
  36. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งในเขต กทม. ปรับปรุงแก้ไขใหม่
  35. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปรับปรุงแก้ไขใหม่
  34. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปรับปรุงแก้ไขใหม่
  33.ตัวอย่าง หนังสือร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก
  32. ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก
  31. บันทึกข้อความ ถึงเกษตรและสหกรณ์ทุกจังหัวด เรื่อง กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ลงวันที่ 14 ม.ค. 54
  30. หนังสือ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก
  29. หนังสือ จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก
  28. คำถาม - คำตอบ เรื่อง คุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร และคุณสมบัติในการรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร
  27. คำถาม-คำตอบ เรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้เทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และข้าราชการบำนาญ
  26. หนังสือถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อทราบ
  25. มติ ครม. อนุมัติหลักการการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  24. คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการกำหนดเขตชุมชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
  2. แผนผังแสดงระยะเวลา และกิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน (work flow)
คู่มือและอื่นๆ
แจ้งข่าว สภาเกษตรกรแห่งชาติ
  กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ คาดแล้วเสร็จกลางปี2555 พร้อมติวเข้มประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศรู้ข้อกฎหมายและการดำเนินงานของสภาเกษตรกรฯ (06/07/2554)
  กระทรวงเกษตรฯ เร่งสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่ผู้แทนเกษตรกร หนุนการสร้าง (18/04/2554)
  “รัฐมนตรีเกษตรฯ” เปิดแถลงผลการเลือกตั้งผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านอย่างไม่เป็นทางการ ได้จำนวนผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านแล้ว 65,537 คน ประเมินเกษตรกรแห่ใช้สิทธิ์เกินครึ่ง พร้อมเตรียมเร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนระดับตำบล 23 – 25 มีนาคม นี้ (16/02/2554)
  ดีเดย์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการเกษตรไทย คาดเกษตรกรให้ความสนใจใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 65 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ มั่นใจได้ผู้แทนระดับหมู่บ้านร้อยละ 85 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด (13/02/2554)
  นับถอยหลังการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ พบตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากสุด 10.4 ล้านคน (09/02/2554)
ข่าวอื่นๆ

ติดต่อประสานงาน
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0-2281-5955 # 296,297
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2282-3356, 0-2280-7536, 0-2282-6161-2
หมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายมหาดไทย 53034 – 53050 ต่อด้วย 296,297
เรื่องงบประมาณเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.เกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553
   โทรศัพท์ 02-6299054  โทรสาร 02-2800190
เรื่องการประชาสัมพันธ์
   โทรศัพท์ 02-2812505 โทรสาร 02-2828827
เรื่องการจัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกร
   โทรศัพท์ 02-2815955 ต่อ 290,363 โทรสาร 02-6299090
เรื่องการจัดการเลือกตั้งและวิธีปฏิบัติ
   โทรศัพท์ 02-2803923 โทรสาร 02-2803926

สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์