กลับหน้าหลัก Fonts size font small font narmal font big พระราชกรณียกิจ
กลับหน้าหลัก ติดต่อกระทรวงฯ ค้นหาข้อมูล ติดตาม facebook ติดตาม twitter youtube
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดย ดำเนินตามนโยบายด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร) กรอบการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และกรอบการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตาม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ดังนี้
  • เร่งสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยการสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร โดยเฉพาะระบบประกันภัยพืชผล ให้สามารถขยายการดูแลเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการผลิตและราคาสินค้าเกษตร โดยพัฒนาตลาดสินค้า เกษตรล่วงหน้าให้มีความเข้มแข็ง สร้างตลาดกลางเพื่อการค้าส่งและค้าปลีกสินค้าเกษตรในทุกภูมิภาค ผลักดันให้มีการเปิดตลาดสินค้าเกษตรแห่งใหม ่ให้ครอบคลุมทั่วโลก และส่งเสริมระบบเกษตรพันธะสัญญา รวมทั้งใช้ระบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร
  • เร่งจัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 84(8) และ มาตรา 303
  • เร่งรัดการสร้างงานรองรับแรงงานคืนถิ่น จัดทำมาตรการ/โครงการรองรับ รวมทั้งขึ้นทะเบียนและฝึกอบรมผู้สนใจที่จะทำการเกษตร
  • ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และช่วยเหลือสมาชิกในด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เกษตรกรรายอื่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
  • เร่งรัดแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตร พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและเสริมสร้างทักษะด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเกษตรกร โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
  • ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือ ตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2016 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
ดูสถิติเว็บ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์