นายชวลิต ชูขจร
 
 
ชื่อ นายชวลิต ชูขจร
ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555
 
ประวัติการศึกษา
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดชิโนรส พ.ศ. 2518
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2522
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2524 
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2545
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48 
 
ประวัติการทำงาน
 • รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ผลงานที่สำคัญ
 • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา ปี 2553
 • (ผู้แทน) ในคณะกรรมการน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
 • กรรมการ/ผู้แทนภาคราชการ ในคณะกรรมการ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด ปี 2552-2553
 • กรรมการ (ผู้แทน) ในคณะกรรมการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการขายน้ำตาลทรายดิบโควตา ข.ฤดูการผลิตปี 2552/2553 (บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด)
 • กรรมการ (ผู้แทน) ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้เกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • รองประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 • รองประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายตาม พรบ.จัดรูปที่ดิน
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อ.ส.ค.
 • ประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฏหมาย อ.ต.ก.
 
เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • พ.ศ. 2528 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2530 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2534 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2537 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2542 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2547 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 • พ.ศ. 2548 จักรพรรดิมาลา
 • พ.ศ. 2550 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
 • พ.ศ. 2553 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • พ.ศ. 2556 มหาปรามาภรณ์ (ม.ป.ช.)
 ทีมที่ปรึกษา
 •  นายบรรพต หงษ์ทอง อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (892/2557)
 • นายเฉลิมพร พิรุณสาร อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ (893/2557)
 • นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหรกรณ์ (894/2557)
 • คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (895/2557)
 • นายเรวัตย์ ฤทธาภรณ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (896/2557)
 • ดร.มนตรี ค้ำชู (897/2557)
  นายอารมย์ ขำคมกุล อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (898/2557)
 • นายประสาท เกศวพิทักษ์ (899/2557)
  นายทรงพล พนาวงศ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (900/2557)
 • นายอรรถ อินทลักษณ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (901/2557)
 • นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อดีตอธิบดีกรมหม่อนไหม (902/2557)
 • นายชัยฤทธ์ ดำรงเกียรติ อดีตอธิบดีกรมการข้าว (903/2557)
 • นางสุภาพร พิมลลิขิต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (904/2557)
 • นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อดีตอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร (905/2557)
 • นางจิราวรรณ แย้มประยูร อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (906/2557)
 • นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (907/2557)
 • รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (966/2557)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (967/2557)
ติดต่อ
โทรศัพท์ 0-2281-0858, 0-2280-2887 ,0-2281-5955 ต่อ 206,259, 349
โทรสาร 0-2280-1514, 0-2281-3513
E-mail : chavalit@moac.go.th
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม: webmaster@moac.go.th  | Call Center 1170  | แผนผังเว็บไซต์
 
Webstats4U - Free web site statistics สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์