โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วย กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีความเหมาะสมและสามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินงานกิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายดำเนินงานใน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มที่ 2 ในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน เพื่อมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสังกัด ในการลดรายจ่าย มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นที่พึงของสมาชิกได้ รวมทั้ง มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
2. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต และในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารงานกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานได้
2) บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถลดรายจ่าย มีรายได้เพียงพอต่อ การดำรงชีวิต และลดการเป็นหนี้ หรือไม่เป็นหนี้
3) กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การแนะนำของหน่วยงาน (กลุ่มธรรมชาติ ยังไม่ได้จดทะเบียนมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น
4) กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสมาชิกได้ สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

1. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์2. กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ คือ ทฤษฎีแห่งการใช้น้ำและการบริหารงานพัฒนาการเกษตรแผนใหม่เน้นถึงเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินจำนวนน้อย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สามารถผลิตข้าวให้เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี มีพืชผักและอาหารโปรตีนจากการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู ปลา เป็นต้น ไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีแนวพระราชดำริ “ ทฤษฎีใหม่” ได้กำหนดการจัดแบ่งพื้นที่เป็น 30-30-30-10 คือขุดสระ ร้อยละ 30 ปลูกข้าว ร้อยละ 30 ปลูกพืชไร่/พืชสวน ร้อยละ 30 และที่อยู่อาศัย ร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ 882 อำเภอ ๆ ละ 80 ราย รวมทั้งสิ้น 70,560 ราย ครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีกินมีใช้ ลดหนี้สิน โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การสนับสนุน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้นำแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
2. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 และ สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และ ขั้นที่ 3 ได้ต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถูกนำไปปฏิบัติจริงอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย
2. เกษตรกรได้รับความรู้ สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง โดยสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวหน้าหลัก
เกี่ยวกับกระทรวง
ข้อมูลเกษตร
บริการออนไลน์
ข่าวสาร กษ.
มติคณะรัฐมนตรี
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ © 2015 | เสนอแนะ-ติชม : webmaster@moac.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์