เทคโนโลยีการผลิตข้าว
22 พ.ค. 2560
412
0
เทคโนโลยีการผลิตข้าว
เทคโนโลยีการผลิตข้าว

เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การปลูก ดูแลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัดวัชพืชในนาข้าวและเมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

googleplay