ตกลง
พรบ กรมวิชาการเกษตร
22 พ.ค. 2560
1,151
0
พรบ กรมวิชาการเกษตร
พรบ กรมวิชาการเกษตร

แสดงข้อมูลประกาศ กฎระเบียบ กฎกระทรวง ออกตามพระราชบัญญัติ 6 ฉบับที่กำกับดูแลโดยกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ พรบ.กักพืช พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืชพรบ.ปุ๋ย พรบ.พันธุ์พืช พรบ.ควบคุมยาง และพรบ.วัตถุอันตราย

googleplay