ตกลง
ค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต
12 มิ.ย. 2560
1,578
0
ค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต
ค้นหาทะเบียนปัจจัยการผลิต

แอปพลิเคชั่นที่ผู้ใช้งานทั่วไปและเกษตรกรสามารถตรวจสอบปัจจัยการผลิตว่าได้รับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือไม่ โดยป้อนเลขทะเบียน และปี พ.ศ. และคลิกค้นหาจากทะเบียนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุอันตราย พันธุ์พืช

googleplay