กรมการข้าวรุกจัดโซนนาแปลงใหญ่ กำหนดเขตพื้นที่เฉพาะนำร่องข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยมและข้าวเพื่อสุขภาพ
12 ต.ค. 2560
109
0
กรมการข้าวรุกจัดโซนนาแปลงใหญ่
กรมการข้าวรุกจัดโซนนาแปลงใหญ่ กำหนดเขตพื้นที่เฉพาะนำร่องข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยมและข้าวเพื่อสุขภาพ

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในส่วนของนาแปลงใหญ่ที่กรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการนั้น จะมุ่งเน้นการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นจะนำร่องแบ่งโซนนาแปลงใหญ่ในแปลงที่มีการผลิตข้าวคุณภาพที่มีความโดดเด่นขึ้นมา เพื่อยกระดับไปสู่การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่คุณภาพสูงหรือเกรดพรีเมี่ยม ในลำดับแรกจะเน้นไปที่กลุ่มข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือข้าวเพื่อโภชนาการทั้งหลาย หรือข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าว กข43 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีงานวิจัยรองรับว่าเป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เป็นข้าวที่เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่เป็นโรคเบาหวาน

ด้านนางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ข้าวคุณภาพสูงกับข้าวเพื่อสุขภาพ จะเน้นดำเนินการในเขตพื้นที่เฉพาะที่มีความเหมาะสม เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นกว่าปกติ เช่น ข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีสภาพแวดล้อม ชุดดิน ภูมิอากาศที่เหมาะสม กรมการข้าวจะนำเทคโนโลยีที่เข้าไปส่งเสริมกระบวนการจัดการผลผลิตให้ข้าวคงความหอมที่มากขึ้นกว่าเดิม ด้วยการจัดการปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารรอง ไม่ว่าจะเป็น ซัลเฟอร์ แมกนีเซียม สังกะสี เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าหากใส่ธาตุอาหารรองในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้ความหอมของข้าวเพิ่มสูงกว่าปกติ นอกจากนี้ ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมก็มีส่วนสำคัญ ได้แก่ เก็บเกี่ยวตอนสภาพอากาศเย็น ไม่มีน้ำขัง เป็นต้น

 

“การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ในพื้นที่เฉพาะที่มีความโดดเด่น ด้วยการจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะสามารถควบคุมคุณภาพได้เป็นอย่างดี ประกอบกับการเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ทางภาครัฐจะต่อยอดให้มีการเชื่อมโยงตลาด จับคู่ธุรกิจระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการหรือโรงสี เข้ามารับซื้อผลผลิต เมื่อผลผลิตดีมีคุณภาพสูงก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีก โดยเฉพาะปัจจุบันผู้บริโภคต้องการข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และยิ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่มีความหอมเป็นพิเศษ หรือข้าวเพื่อสุขภาพ ตลาดยังมีความต้องการจำนวนมาก จึงเชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาไปพร้อมกัน” นางจุลมณี กล่าวย้ำ