ตกลง
"ปลัดเกษตรฯ " ร่วมลงนาม MOU กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยกระดับขยายเครือข่ายส่งเสริมการออมอย่างทั่วถึง หนุนวางแผนการเงินเพื่อยามวัยเกษียณให้เกษตรกร พร้อมเข้าถึงสิทธิประโยชน์เข้าอบรมเสริมทักษะความรู้จากหน่วยงานในสังกัด
29 ธ.ค. 2560
649
0
ปลัดเกษตรฯร่วมลงนามMOUกองทุนการออมแห่งชาติ
"ปลัดเกษตรฯ " ร่วมลงนาม MOU กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ยกระดับขยายเครือข่ายส่งเสริมการออมอย่างทั่วถึง หนุนวางแผนการเงินเพื่อยามวัยเกษียณให้เกษตรกร พร้อมเข้าถึงสิทธิประโยชน์เข้าอบรมเสริมทักษะความรู้จากหน่วยงานในสังกัด

"ปลัดเกษตรฯ " ร่วมลงนาม MOU กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  ยกระดับขยายเครือข่ายส่งเสริมการออมอย่างทั่วถึง หนุนวางแผนการเงินเพื่อยามวัยเกษียณให้เกษตรกร พร้อมเข้าถึงสิทธิประโยชน์เข้าอบรมเสริมทักษะความรู้จากหน่วยงานในสังกัด

           วันนี้ (28 ธันวาคม 2560) เวลา 14.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี  ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่าง 10 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรมบัญชีกลาง และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง 

         นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การวางแผนการเงินเพื่อยามวัยเกษียณ ให้ประชาชน ตลอดทั้งเกษตรกรได้ตระหนักและสนใจสมัครเป็นสมาชิกกับ กอช. รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ กอช. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก กอช.โดยทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของ กอช. มากขึ้น นำไปสู่การออมอย่างต่อเนื่องกับ กอช. โดยมีรัฐช่วยออม พร้อมรับบำนาญจากรัฐ เพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินในยามวัยเกษียณ เช่นเดียวกับระบบบำนาญข้าราชการ หรือพนักงานในระบบที่มีนายจ้างดูแล ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศ ให้ได้รับสวัสดิการด้านบำนาญจากรัฐอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังดูแลผู้ที่เป็นสมาชิก กอช. ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ เพื่อฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ ทำให้มีเงินไว้ออมอย่างมีเป้าหมาย 

            "ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งเสริมให้ข้อมูล กอช. ในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ต่างๆ กลุ่มชาวประมง และกลุ่มเกษตรกร ให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กอช. เข้าอบรมเสริมทักษะความรู้จากหน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้การออมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ แต่ที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนอาจไม่มีโอกาสได้เข้าถึงรูปแบบการบริการดังกล่าวเท่าที่ควร ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและพร้อมให้การสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อวางแผนอนาคตในการออมในวัยเกษียณ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น" นายเลิศวิโรจน์ กล่าว

          นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช กล่าวว่า ทั้ง 10 หน่วยงาน ที่ร่วมลงนาม mou ในครั้งนี้ จะร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมการออม เป็นเครือข่ายกับ กอช. และเป็นหน่วยรับสมัครและบริการสมาชิก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญช่วยให้มีประชาชนที่ยังไม่ได้รับการดูแลด้านบำนาญจากรัฐ สนใจมาสมัครเป็นสมาชิก กอช. เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และแรงงานนอกระบบ เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ เข้ารับสิทธิ์ได้บำนาญจากรัฐ โดยตั้งเป้าให้สมาชิก กอช. เพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านคน ภายในปี 2561 จากสถานะกองทุนฯ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่มีสมาชิกรวม 529,663 คน โดยมีรัฐช่วยออม เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินและยกระดับเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการออมในยามวัยเกษียณเพิ่มมากขึ้น โดย กอช. ขอมอบเป็นของขวัญให้ประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561 นี้ด้วย

            ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  www.nsf.or.th โทร 02-017-0789