ตกลง
“องคมนตรีจรัลธาดา” ตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรฯ แนะเร่งสนองงานในโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ประชาชนร้องขอ “กฤษฎา” รับลูกสั่งทุกหน่วยรายงานความคืบหน้าทุกระยะ
9 มี.ค. 2561
165
0
“องคมนตรีจรัลธาดา”
“องคมนตรีจรัลธาดา” ตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรฯ แนะเร่งสนองงานในโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ประชาชนร้องขอ “กฤษฎา” รับลูกสั่งทุกหน่วยรายงานความคืบหน้าทุกระยะ

“องคมนตรีจรัลธาดา” ตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรฯ แนะเร่งสนองงานในโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ประชาชนร้องขอ “กฤษฎา” รับลูกสั่งทุกหน่วยรายงานความคืบหน้าทุกระยะ

          นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายว่า หลัง ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วย เลขาธิการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษฏา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับ และชี้แจงนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ และได้รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก่อนที่ผู้บริหารจะรับฟังคำแนะนำการพัฒนาการเกษตร และแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

.         สำหรับประเด็นหลักที่องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางให้กับกระทรวงเกษตรฯ เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเกษตรซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงเกษตรฯ กำลังดำเนินการอยู่ อาทิ การดึงปราชญ์ชาวบ้านและหมอดินที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิด และการทำงานร่วมกันรวมถึงประสานการทำงานกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาระบบสหกรณ์ให้ครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรได้จริง โครงการฝนหลวง การพัฒนาหม่อนไหม การจัดการดิน รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ประชาชนร้องขอและการพัฒนาคุณภาพน้ำ เป็นต้น

          อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานในโครงการพระราชดำริมีความต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีข้อสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดดำเนินการใน3 ประเด็นหลัก ด้วยกันคือ 1. มอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ 1 คน รับผิดชอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานด้านโครงการพระราชดำริที่มีหน่วยงานต่าง ในกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการอยู่ เนื่องจากโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ มีเกือบ 2,000 กว่าโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบโดยตรง โดยจะต้องมีการรายงานความก้าวหน้างานในโครงพระราชดำริให้รมว.กษ. และรมช.กษ. รับทราบเป็นระยะด้วย 2. กรณีที่หน่วยงานใดมอบหมายผู้แทนอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจะต้องทำรายงานและสรุปคำแนะนำของท่านองคมนตรีแจ้งอธิบดี และลงนามรับทราบภายในวันจันทร์ที่ 12 มี.ค.61 และรายงานกลับมายังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ตรงกัน 3. การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานในโครงการพระราชดำริไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น รวมถึงการวางระบบการบริหารงานบุคคลากรโดยเฉพาะหน่วยงานที่สนองงานพระราชดำริต่าง ๆ เช่น กรมหม่อนไหม และกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้มีการเติบโตในสายงาน และมีความยุติธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน