ตกลง
ไทย ร่วมถกเวที คณะมนตรี APTERR รุกบทบาทการดำเนินงาน เสริมความร่วมมือด้านมนุษยธรรม
14 มี.ค. 2561
383
0
สศก. ร่วมเวทีคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เดินหน้าบทบาท APTERR ของไทย หนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง 5 ปี ในอัตราปีละ 8,000 เหรียญสหรัฐฯ รุกประสานความร่วมมือด้านมนุษยธรรมร่วมกัน คาด ตุลาคมนี้ รัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านเกษตรและป่าไม้ทั้ง 13 ประเทศ จะลงนามในพิธีสารร่วมกัน ณ ประเทศเวียดนาม
ประชุมคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม
ประชุมคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council)

ไทย ร่วมถกเวที คณะมนตรี APTERR  รุกบทบาทการดำเนินงาน เสริมความร่วมมือด้านมนุษยธรรม 

สศก. ร่วมเวทีคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เดินหน้าบทบาท APTERR ของไทย หนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง 5 ปี ในอัตราปีละ 8,000 เหรียญสหรัฐฯ รุกประสานความร่วมมือด้านมนุษยธรรมร่วมกัน คาด ตุลาคมนี้ รัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านเกษตรและป่าไม้ทั้ง 13 ประเทศ จะลงนามในพิธีสารร่วมกัน ณ ประเทศเวียดนาม

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะผู้แทนคณะมนตรี APTERR (Council Member) ของประเทศไทย ถึงการร่วมประชุมคณะมนตรีขององค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 6 (The 6th ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council) ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งประกอบด้วยคณะมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี  

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 พร้อมหารือเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณสำหรับปี 2561 ของสำนักเลขานุการ APTERR ตลอดจนพิจารณาประเด็นอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจของคณะมนตรี APTERR รวมทั้งประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลง APTERR ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริจาคเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการของสำนักเลขานุการ APTERR ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ปี 25612565) 

สำหรับไทยจะบริจาคเงินเพื่อการดำเนินงานในอัตราปีละ 8,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเนื่องไปอีก 5 ปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ APTERR  ให้สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยภายหลังจากที่ประเทศสมาชิก APTERR ได้ให้ความเห็นชอบแบบฉันทามติแล้ว สำนักเลขาธิการอาเซียนจะนำร่างพิธีสารฯ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเกษตรและป่าไม้อาเซียนบวกสาม (SOM-AMAF 3) ให้ความเห็นชอบ โดยคาดว่าจะมีการลงนามในพิธีสารฯ ดังกล่าว โดยรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านเกษตรและป่าไม้ทั้ง 13 ประเทศ ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้อาเซียนบวกสาม ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ประเทศเวียดนาม ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

เลขาธิการ สศก. กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงาน APTERR ที่ผ่านมาของประเทศไทย ในฐานะการเป็นประเทศเจ้าภาพ (Host Country) ที่จัดตั้งสำนักงานเลขานุการ APTERR  ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ทำการ ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไปช่วยปฏิบัติงาน ณ สำนักเลขานุการฯ และดำเนินการตามกฎหมายในประเทศเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ที่เป็นไปตามข้อเสนอของไทย ซึ่งได้ตรา พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ APTERR” เพื่อให้สำนักเลขานุการฯ มีสภาพบุคคลในประเทศที่ตั้ง และได้รับสิทธิพิเศษและการอำนวยความสะดวกตามกฎหมายของประเทศไทย

นอกจากนี้ ไทยได้ร่วมให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก APTERR ด้วยการบริจาคข้าวเมื่อเกิดภัยพิบัติและขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงการเกิดพายุไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2557 ซึ่งไทยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแก่ฟิลิปปินส์ จำนวน 5,000 ตัน  ขณะเดียวกันไทยยังได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรดังกล่าวในคราวประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ ปี 2554 ด้วยเช่นกัน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นได้บริจาคข้าวผ่าน APTERR เป็นจำนวนเงิน 50,000 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อข้าวของประเทศไทยจำนวน 50 ตัน และข้าวบรรจุกระป๋อง จำนวน 31,000 กระป๋อง  ซึ่งนับเป็นการส่งเสริมบทบาทของการประสานให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมร่วมกัน

***********************************

                ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ / ข้อมูล : กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ