ตกลง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
14 มี.ค. 2561
161
0
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมีท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 1.พิจารณาร่างกำหนดการการเดินทางศึกษาดูงานและรายชื่อคณะเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมการติดตามกลไกลและพิจารณากาคปกป้องคุ้มครองสัตว์ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ และคณะอนุกรรมการติดตามกลไกลการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2561  2.พิจารณาประเด็นการใช้งบประมาณในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน(นายประจักษ์ บุญยัง ) และรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายสุรพงศ์ ศิรินทราเวช)ร่วมประชุมชี้แจงในครั้งด้วย ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2