ตกลง
กระทรวงเกษตรฯ ลงนามข้อเสนอการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน พร้อมเปิดช่องทางรับข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาประมงไทยให้มั่นคงยั่งยืน
19 มี.ค. 2561
307
0
กระทรวงเกษตรฯลงนามข้อเสนอการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน
กระทรวงเกษตรฯ ลงนามข้อเสนอการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน พร้อมเปิดช่องทางรับข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาประมงไทยให้มั่นคงยั่งยืน

กระทรวงเกษตรฯ ลงนามข้อเสนอการแก้ไขปัญหาประมงพื้นบ้าน พร้อมเปิดช่องทางรับข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาประมงไทยให้มั่นคงยั่งยืน

          ตามที่มีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านได้มายื่นข้อเสนอให้กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านรวม ๕ ประการ และได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาแก้ไขปัญหาไว้ โดยมีการลงนามระหว่าง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอดิสร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มายื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ แล้ว นั้น

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง แจ้งว่า การลงนามและการรับข้อเสนอของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านไว้พิจารณานั้น จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มประมงพื้นบ้านและนักวิชาการประมงที่เป็นกลางเพื่อพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มประมงพื้นบ้านต่างๆ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “ประมงพื้นบ้าน” ไว้ในกฎหมายประมงหรือกรณีการแก้ไขประกาศหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการทำประมงที่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำและทำลายสิ้งเเวดล้อม เป็นต้น โดยคณะทำงานร่วมดังกล่าวจะทำงานร่วมกันพิจารณาข้อเสนอของกลุ่มประมงพื้นบ้านภายใต้ระเบียบ กฏหมายที่เป็นธรรมและผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองรวมทั้งผู้มีอาชีพประมงทุกกลุ่มและจะได้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบทุกๆ ระยะ

          ทั้งนี้ หากกลุ่มชาวประมงอื่นๆ มีข้อเสนอแนะหรือมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำประมงไทยทุกฝ่ายขอก็ให้ส่งรายชื่อตัวแทนหรือข้อเสนอหรือความเห็นของกลุ่มมายัง นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๐๗๐ ๖๔๖๔  หรือ นายอดิศร พร้อมเทพอธิบดีกรมประมง หมายเลขโทรศัพ์ ๐๙๒ ๒๒๕ ๒๖๙๕ หรือส่งจดหมายมาที่ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่๓ ถนนราชดำเนินนอก แขวงพานถม เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ อย่างไรก็ตาม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับฟังข้อเสนอของทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาประมงไทยให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป.