ตกลง
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2561
10 เม.ย. 2561
244
0
วันอังคารที่10เมษายน2561เวลา13.30น.ดร.จูอะดี
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2561

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1403 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
1) ผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 
2) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3) การติดตามการดำเนินงานการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยหลักคิดการตลาดนำการผลิตทางการเกษตร 
4) การแนะนำ (Coaching) ติดตาม (Monitoring) และประสานงาน (Coordinating) ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในระดับจังหวัดของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5) การดำเนินงานโครงการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6)โครงการชะลอการกรีดยางของรัฐหรือส่วนราชการและโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 
7) สถานการณ์ภัยแล้งและโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชอื่น หรือพืชหลากหลายทดแทนการทำนาครั้งที่ 2 
8) การตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
9) แนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
10) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์