ตกลง
ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ และนายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รายภาค (ภาคเหนือ)
11 เม.ย. 2561
269
0
ดร.วราภรณ์พรหมพจน์และนายดิเรกตนพยอม
ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ และนายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รายภาค (ภาคเหนือ)

วันที่ 9 เมษายน 2561 ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ และนายดิเรก ตนพยอม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รายภาค (ภาคเหนือ) ของผู้ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นๆ โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย อาทิ ให้มีการบูรณาการด้านแผนงานร่วมกันกับกะทรวงที่เกี่ยวข้อง ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริโภคตระหนักและเข้าใจถึงประโยชน์ของผลผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP GI และอินทรีย์ และควรจัดทำฐานข้อมูล Big Data (ข้อมูลพืชผลการเกษตร) เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะส่วนกลาง อาทิ ควรมีการบูรณาการในส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเชื่อมโยงของตลาดเป็นหลัก การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรที่ได้รับมาตรฐาน GAP GI และอินทรีย์ และในส่วนของแหล่งน้ำต้องร่วมกันวางแผนในการใช้แหล่งน้ำให้คุ้มค่า เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ อาทิ ขอให้ส่วนราชการในพื้นที่ วางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานให้พอเพียงและยั่งยืน เป็นต้น