ตกลง
นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรฯ)พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ฯ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14 พ.ค. 2561
315
0
นายอภัยสุทธิสังข์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรฯ)พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ฯ
นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรฯ)พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ฯ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่14พฤษภาคม2561 นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรฯ)พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ฯ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีครั้งที่4/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอสรุปความก้าวหน้า ดังนี้

1.ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค(โดย กระทรวงกษตรฯ)

   สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าเริ่มลดลงตามลำดับหลังจากท้องถิ่นเร่งระดมฉีดวัคซีนร่วมกับกรมปศุสัตว์ได้ถึง5.4ล้านตัว (จากเป้าหมาย8.4ล้านตัว)

    การขับเคลื่อนจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้าไม่พบโรคเกินกว่า2ปี ได้20จว.โดยแต่ละจว.สามารถฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันและควบคุมสุนัขจรจัดอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นแนวทางให้จว.อื่นๆได้ดำเนินการต่อไป

2.ด้านศูนย์พักพิงสัตว์(โดย ม.เกษตร)

 -ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าศูนย์พักพิงสัตว์ที่เปิดใช้แล้ว1แห่ง คือ จ.อุดรธานี ยังมี จว.อื่นทั่วประเทศ ที่ประชุมเห็นควรให้ท้องถิ่นรับผิดชอบในการจัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ประจำท้องถิ่น

3.ด้านการเฝ้าระวังในคน(โดย กระทรวงสาธารณสุข)

-ยังเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนให้ผู้สัมผัสโรค

4.ด้านการขับเคลื่อนโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้เร่งรัดจัดซื้อวัคซีนแล้ว4.8ล้านโด้ส เหลือ4ล้านโด้สอยู่ระหว่างรอส่งมอบวัคซีนภายใน1-3เดือนนี้โดยการสำรวจสุนัขแมวทั่วประเทศได้9.1ล้านตัวคาดว่าเสร็จสิ้นการสำรวจได้10ล้านตัว ขณะนี้ได้เร่งรัดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข้อบัญญัติท้องถิ่นและร่างระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดภาพสัตว์เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดการสุนัขจรจัดได้มีประสิทธิภาพ

5.ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยกรมประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมเห็นชอบให้จว.เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ ทั้งเรื่องป้องกันภัยจากสัตว์และการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

6.ด้านการติดตามประเมินผล (โดยสำนักนายกรัฐมนตรี)ให้ข้อเสนอแนะเช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถื่นควรจัดซื้อวัคซีนเองแทนที่ให้ อปท จัดซื้อ  ด้านการประชาสัมพันธ์ควรสร้างความรับรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม และให้คณะสัตวแพทย์ทุกแห่งเข้าร่วมผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน

    ทั้งนี้ม.เกษตร ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯโครงการจะนำผลโครงการไปขับเคลื่อนต่อไป