ตกลง
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2561
16 พ.ค. 2561
215
0
ดร.จูอะดีพงศ์มณีรัตน์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2561

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่  6/2561 โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักตรวจราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ (1403) ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ดังนี้   

1. เรื่องคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 399/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 โดยให้ นายอภัย สุทธิสังข์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 จนกว่าจะมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

2. รายงานผลการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561