ตกลง
โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 พ.ค. 2561
2,647
0
โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาทักษะการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์