ตกลง
9 องค์กรชั้นนำของประเทศร่วมจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุนงานวิจัยข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
3 พ.ค. 2561
576
0
9องค์กรชั้นนำของประเทศร่วมจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ
9 องค์กรชั้นนำของประเทศร่วมจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุนงานวิจัยข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

9 องค์กรชั้นนำของประเทศร่วมจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 หนุนงานวิจัยข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

     นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีแถลงข่าวการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรมการข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ในการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านข้าวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านข้าวของประเทศ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกๆ 2 ปี โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

      สำหรับในปีนี้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนา ด้วยการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะผู้ผลิตข้าวส่งออก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาข้าวไทย โดยเริ่มจาก ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าวของประเทศ และผลักดันให้เกิดสินค้าข้าวเชิงนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นผู้นำในการค้าข้าวในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

     รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานประกอบด้วยการประชุมวิชาการ และการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและการพัฒนาข้าวไทย” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการเกษตรวิชญา และคลินิกการเกษตรเคลื่อนที่ ทำให้ชาวนาและเกษตรกรไทยสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับ “อาหารกลางวัน” ของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้มีอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ  และนิทรรศการงานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยข้าวไทยตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการพัฒนาข้าวไทยสู่ความยั่งยืนของทั้ง 9 หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมวิชาการ  อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “อนาคตข้าวไทยทำไมต้อง Thailand 4.0”, ทิศทางงานวิจัยด้านข้าวในภาพรวมและตลาดข้าวในอนาคต, การเสวนาเรื่อง “Rice Innovation”, การบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์, ทิศทางงานวิจัยด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า และทิศทางงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่า เป็นต้น

     “งานประชุมวิชาการข้าวแห่งชาตินี้ เป็นงานที่เหมาะกับทุกภาคส่วนไม่เฉพาะแต่นักวิจัยหรือนักวิชาการ แต่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ประกอบการด้านข้าว ก็สามารถมาร่วมงานเพื่อรับทราบข้อมูลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเพาะปลูก การผลิต การแปรรูปข้าว จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับข้าวไทย นำมาซึ่งความมั่งคั่งยั่งยืนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแท้จริง” รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ http://www.arda.or.th หรือโทร.02-579-7435 ต่อ2208 และ 2211