ตกลง
เกษตรฯ เผยความคืบหน้า 3 สาร เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
11 ก.ค. 2561
370
0
กรมวิชาการเกษตร จัดทำแผนหลักเกณฑ์จำกัดการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต 4 ขั้นตอน เผยคืบหน้าแล้ว 3 ขั้นตอน เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตามมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
เกษตรฯเผยความคืบหน้า3สารเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
เกษตรฯ เผยความคืบหน้า 3 สาร เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

     นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้พิจารณาเรื่องวัตถุอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และมีมติให้จำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด โดยมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรไปกำหนดหลักเกณฑ์ในการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา 2 เดือนนั้น

     ภายหลังจากได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแผนหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้วัตถุอันตรายไว้ 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 25661 เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้วัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเสต โดยมีผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมด้วย และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 คือดำเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว เช่น การยกร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำหลักสูตรอบรมการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด โครงการและแผนงานวิจัยสารทดแทนและทางเลือกอื่น เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 3 ต่อไป

     อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ความคืบหน้าในขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการใน 3 ขั้นตอนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิด ซึ่งหลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วจะจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนส่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

     “อย่างไรก็ตามนอกจากวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดนี้แล้ว กรมวิชาการเกษตรยังได้กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายชนิดอื่นให้มีเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ยากมากขึ้น และไม่รับขึ้นทะเบียนสารที่มีอันตรายร้ายแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อเกษตรกรผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภคด้วย ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายได้มีมติเห็นชอบข้อสนอดังกล่าวแล้ว” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว