ตกลง
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดย หน.ผตร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมด้วย
11 ก.ค. 2561
136
0
นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 โดย หน.ผตร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมด้วย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม  คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบผลการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2561 และพิจารณาสถานที่จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562 โดย หน.ผตร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมด้วย