ตกลง
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2561 จังหวัดแพร่
9 ส.ค. 2561
169
0
นายคนิตลิขิตวิทยาวุฒิผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2561 จังหวัดแพร่

9 สิงหาคม 2561 

เวลา 09.30 น. นายคนิต  ลิขิตวิทยาวุฒิ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ พาณิชย์จังหวัดแพร่ ผู้แทน ธ.ก.ส. ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยที่ประชุม รับทราบแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559 – 60 และ ปี 2561/62 โครงการสำคัญภายใต้แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ปี 2561/62 รวมถึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 จังหวัดแพร่ จำนวน 295,236 ไร่ แบ่งเป็น ข้าวหอมจังหวัด 11,972 ไร่ ข้าวหอมไทย 270 ไร่ ข้าวเจ้า 903 ไร่ ข้าวเหนียว 282,091 ไร่ และพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำหรับโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินงาน ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ทราบเป็นระ