ตกลง
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตราร่างกฎหมาย
10 ส.ค. 2561
351
609