ตกลง
“กฤษฏา” เตรียมเดินทางเยือนอินเดีย พร้อมนั่งหัวโต๊ะประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 พร้อมเล็งเจรจาผลักดันส่งออกยางไทยไปอินเดียเพิ่มขึ้น
10 ม.ค. 2561
230
0

“กฤษฏา” เตรียมเดินทางเยือนอินเดีย พร้อมนั่งหัวโต๊ะประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 พร้อมเล็งเจรจาผลักดันส่งออกยางไทยไปอินเดียเพิ่มขึ้น

          นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม นี้ มีกำหนดเดินทางไปยังกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 4 ในฐานะประธานที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ หรือ อามาฟ และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยสาระสำคัญในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจะให้ความเห็นชอบและรับทราบผลการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ปี พ.ศ. 2554-2558  และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานระยะกลางของความร่วมมืออาเซียน-อินเดียด้านการเกษตรและป่าไม้ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2563 เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนและอินเดียมีการทำเกษตรและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

           นอกจากนี้ ไทยจะมีการรายงานผลจากการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันในเวทีนี้รับทราบด้วย ได้แก่ ด้านความมั่นคงอาหาร ด้านความปลอดภัยอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านประมง ในด้านการบริหารจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค และด้านป่าไม้ ในการจัดการป่าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน 

         อย่างไรก็ตาม นอกจากการหารือในเวทีอาเซียน – อินเดีย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีแล้ว ไทยยังจะมีการหารือทวิภาคีร่วมกับนายราด้า โมฮานซิงห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร สาธารณรัฐอินเดีย ถึงความร่วมมือระหว่างไทย – อินเดีย ในด้านการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงการขยายการส่งออกสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งอินเดียถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่ปัจจุบันอินเดียนำเข้ายางพาราจากไทยเป็นอันดับที่ 7 คิดเป็นปริมาณการนำเข้าประมาณ 4,226 ล้านบาท