ตกลง
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11, 12 พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้ช่วยผู้ตรวจกรมส่งเสริมการเกษตร
12 ก.พ. 2561
325
0
นางสาวเบญจพรชาครานนท์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11, 12 พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้ช่วยผู้ตรวจกรมส่งเสริมการเกษตร

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 11, 12 พบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมประมง ผู้ช่วยผู้ตรวจกรมส่งเสริมการเกษตรนำเรียนโครงการบูรณาการตามแผนของ กษ. และหารือแนวทางการพัฒนาการเกษตรของนครพนม

นโยบายการบริหารงานในจังหวัดนครพนมจะเน้นการจัดการแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้ธรรมชาติของจังหวัดเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ

แนวทางการดำเนินการด้านการเกษตรของจังหวัดนครพนม

ให้เกษตรกรใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เน้นผลิตของดี ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมี เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างการตลาด และแบรนด์สินค้า

สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง

การตลาดนำการผลิต โดยใช้ช่องทางการท่องเที่ยว เชิญชิมอาหารดี เช่นไก่งวง ปลา