ตกลง
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการสายพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดนครสวรรค์
10 ต.ค. 2561
249
0
นายอภัยสุทธิสังข์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการสายพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการสายพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาของจังหวัดชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ สรุปดังนี้

      1. พื้นที่เป้าหมาย ที่มีการประชุมชี้แจงทำประชาคมแล้วโดยประมาณ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เดิมซึ่งเคยดำเนินการปลูกอยู่แล้ว และอยู่ในพื้นที่เขตชลประทาน

       -กำแพงเพชร พื้นที่ 28,000 ไร่ 

       -ชัยนาท พื้นที่ 3,000 ไร่

       -นครสวรรค์ พื้นที่ 75,000 ไร่

       -พิจิตร พื้นที่ 19,000 ไร่ 

       -อุทัยธานี พื้นที่ 26,000 ไร่

      ทั้งนี้ จังหวัดจะดำเนินการประชาคมต่อเนื่องอีกเพื่อรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม

      2. มีการเตรียมความพร้อมกำหนดแผนปฏิบัติการขั้นตอนการทำงาน/การประชาสัมพันธ์ การจำหน่าย ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบแล้ว

      3. มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการระดับจังหวัด และระดับพื้นที่แล้ว

      ปัญหา/อุปสรรค 

      1) สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นดินเหนียว บางพื้นที่น้ำระบายยาก 

      2) เกษตรกรมีความคุ้นเคยกับอาชีพการทำนามากกว่า จึงให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนค่อนข้างน้อย

     ข้อเสนอแนะ ในระดับพื้นที่

      -การรับซื้อผลผลิต มีความต้องการความชัดด้านตลาด จุดรับซื้อ และหากมีส่วนเหลือของผลผลิตแล้วอาจจะมีหน่วยรับซื้อต่อได้หรือไม่ เช่น หน่วยงานปศุสัตว์ 

      -เกษตรกรที่เข้าร่วมการปรับเปลี่ยนอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จเท่ากับเกษตรกรเดิมที่ทำอยู่แล้ว เนื่องจากอาจได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพไม่เท่ากัน จึงอาจจะมีปัญหาด้านตลาด

      ข้อเสนอแนะ

      -เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานงานกับเกษตรจังหวัดเรื่องการสอนแนะ ชี้แนะ วิธีปลูก และดูแลข้าวโพดตลอดฤดูโดยคำนึงถึงห่วงระยะตามแผนดำเนินการ และสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อบริการการเก็บเกี่ยวแก่เกษตรกร รวมทั้งมีการประสานงานกับจังหวัดควบคู่ไปด้วย

     -ด้านการผลิต การสนับสนุนเชิงคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก จึงไม่เพียงแต่ไปให้ความสำคัญโดยเน้นที่เชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว เพราะจะทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดด้วย