ตกลง
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. ได้ติดตามการดำเนินงานและเข้าร่วมเวทีชุมชน “ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” จังหวัดเชียงราย
10 ต.ค. 2561
272
0
นายสุดสาครภัทรกุลนิษฐ์ผตร.กษ.ได้ติดตามการดำเนินงานและเข้าร่วมเวทีชุมชน
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. ได้ติดตามการดำเนินงานและเข้าร่วมเวทีชุมชน “ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” จังหวัดเชียงราย

วันที่ 10 ต.ค. 61 นายสุดสาคร  ภัทรกุลนิษฐ์ ผตร.กษ. ได้ติดตามการดำเนินงาน “ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 118,936 ไร่ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการ 1,112 ราย พื้นที่ 7,384 ไร่ 

- พบปัญหา -

: เกิดการเปรียบเทียบกับโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการสนับสนุนเงิน 2,000 บ./ไร่ ให้เกษตรกรโดยตรง ไม่ใช่การให้สินเชื่อ เกษตรกรบางรายจึงไม่ค่อยสนใจเข้าร่วมโครงการ

- ข้อเสนอแนะ -

: ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจระดับอำเภอ/ตำบล ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด

: ผตร.กษ. ได้เสนอแนะให้เตรียมการรับการประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 29-30 ต.ค.นี้

ประชุม ณ ห้องประชุมสนง.เกษตร อ.พาน จ.เชียงราย

ต่อมาเข้าร่วมเวทีชุมชน “ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” ในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด ดังนี้

1) หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่ลาว โดยนายอำเภอแม่ลาวร่วมเวที  และมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 160 คน

2) หอประชุมที่ว่าการ อ.พาน โดยปลัดอาวุโสร่วมเวที และมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 75 คน

ซึ่งทั้ง 2 จุด ได้มีการนำเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จจากการปลูกข้าวโพดหลังนา มาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ได้ให้แนวทางในการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน