ตกลง
เกษตรฯ จับมือ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
19 ต.ค. 2561
471
0
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกษตรฯจับมือสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย
เกษตรฯ จับมือ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

เกษตรฯ จับมือ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 

     นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาว่าทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เข้าใจโครงการเป็นอย่างดี และอยากมีส่วนช่วยเกษตรกร เพื่อปรับสมดุลการผลิตข้าวทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ พิจารณาแนวทางผู้รับซื้อ 3แนวทาง ได้แก่ 1. การกำหนดราคารับซื้อ 2. คุณภาพผลผลิต และ 3.ขอให้โรงงานอาหารสัตว์กำหนดผู้ซื้อ ในแต่ละจุด ทุกอำเภอโดยมีสหกรณ์ในพื้นที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการทำงานในครั้งนี้

     สำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีปริมาณความต้องการอีกมากแต่การประกาศราคารับซื้อจะเป็นไปตามกลไกตลาด และไม่ต่ำกว่า 8 บาท ที่ความชื้น 14.5 % ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดให้แสดงราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ประกอบการที่จะต้องระบุราคารับซื้อตามมาตรฐานความชื้นที่รับซื้อให้ชัดเจนเพื่อให้เกษตรกรมั่นใจมากขึ้น โดยกำหนดความชื้นไม่เกินร้อยละ14.5 ถึง ความชื้นร้อยละ 30และแสดงอัตราการหักลดน้ำหนักความชื้นไว้หน้าโรงงานและขอให้ทุกบริษัทที่รับซื้อในจังหวัดเดียวกันกำหนดมาตรฐานการรับซื้อให้เหมือนกัน ในส่วนของคุณภาพผลผลิตขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการกำหนดคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจนเช่น เมล็ดเสีย เมล็ดเสียจากเชื้อรา เมล็ดมอดเจาะ เมล็ดแตกและเมล็ดลีบรวมกัน รวมถึงสิ่งเจือปนเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการรับซื้อและต้องแจ้งให้เกษตรกรทราบอย่างชัดเจนหากคุณภาพมาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กำหนดผู้ประกอบการจะมีวิธีการดำเนินการหรือ รับซื้อผลผลิตอย่างไร นอกจากนี้ยังได้ย้ำไปถึงการให้สหกรณ์ในพื้นที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง กำหนดจุดรับซื้อแต่ละจุด และจะประกาศ ภายใน 25 ตุลาคมนี้ ต่อไป