ตกลง
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมผู้ตรวจราชการฯ เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบาย
31 ต.ค. 2561
398
0
ประชุมผู้ตรวจราชการฯ
กระทรวงเกษตรฯประชุมผู้ตรวจราชการฯ
กระทรวงเกษตรฯ ประชุมผู้ตรวจราชการฯ เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบาย

กระทรวงเกษตรฯ ประชุมผู้ตรวจราชการฯ เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบาย 

     นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสกรณ์  กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีความหลากหลาย พร้อมมอบหมายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ รับผิดชอบในการแนะนำ ประสานงาน และติดตาม การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในแต่ละจังหวัดนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลจึงได้มอบนโยบายให้กับผู้ตรวจราชการฯ ในประเด็นสำคัญดังนี้ 1. การขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาให้ผู้ตรวจราชการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายปกครองทำงานร่วมกัน  เพื่อช่วยประสานงานในระดับพื้นที่ และให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. ให้สำรวจแต่ละเขตที่รับผิดชอบว่ามีพืชชนิดใดที่เหมาะสมและสามารถนำรูปแบบของโครงการต้นแบบการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนามาดำเนินการเป็นโครงการที่ 2 ได้บ้าง 3. การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ขณะนี้มีเกษตรกรบางกลุ่มถูกสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดีขายทอดตลาด จำนวน 105 ราย จึงขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยหารือกับสหกรณ์ในการชะลอการขายทอดตลาด4. หากเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน อาทิ ภัยพิบัติ โรคระบาด ให้ลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรตำบล เกษตรจังหวัด และรายงานให้ทราบทันที 5. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในบางพื้นที่ยังไม่มีเอกชนเข้ามารับซื้อผลผลิต จึงต้องช่วยจับคู่สินค้าเพื่อให้มีตลาดรองรับ และ 6. ให้สำรวจความคืบหน้าโครงการพระราชดำริแต่ละแห่งว่ายังมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

     นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อชี้แจงอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการมอบหมายเขตตรวจราชการ การตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการบริหาการผลิตกลุ่มสินค้าเกษตร และแผนการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินทำให้ภารกิจของหน่วยงานรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำหนดให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการให้เกิดสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนเพิ่มบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการให้เข้มข้นมากขึ้น ให้มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในกลุ่มจังหวัดที่รับผิดชอบ โดยเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมายตลอดจนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำแผนการตรวจราชการ ปี 2562 โดยแบ่งเป็น 18 เขต 6 ภูมิภาค ทำหน้าที่ดังนี้ 1. ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. การตรวจติดตามเป็นกรณีพิเศษ อาทิ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา การตลาดนำการผลิต แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร หนี้สินเกษตรกร เป็นต้น 3. การตรวจราชการแบบบูรณการภายใต้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 4. ตรวจราชการตามเหตุการณ์ ภัยพิบัติด้านการเกษตร และ 5. การตรวจราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับคณะรัฐมนตรี